دوره ی حل مسئله به روش ابداعانه TRIZ
دوره ی حل مسئله به روش ابداعانه TRIZ
دوره حل مسئله با رویکرد شش کلاه تفکر
دوره حل مسئله با رویکرد شش کلاه تفکر
هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت فردی
هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت فردی
دوره افزایش عملکرد و راندمان فردی
دوره افزایش عملکرد و راندمان فردی
دوره اصول مدیریت زمان
دوره اصول مدیریت زمان
دوره صورت جلسه نویسی و اداره جلسات
دوره صورت جلسه نویسی و اداره جلسات
دوره ویرایش حرفه ای
دوره ویرایش حرفه ای
دوره اصول مقاله نویسی
دوره اصول مقاله نویسی
دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری
دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری
دوره اصول گزارش نویسی اداری
دوره اصول گزارش نویسی اداری
دوره اصول نامه نگاری اداری
دوره اصول نامه نگاری اداری
دوره مهارت های ارتباط تلفنی موثر
دوره مهارت های ارتباط تلفنی موثر
اتیکت (آداب حرفه ای معاشرت)
اتیکت (آداب حرفه ای معاشرت)
دوره آشنایی با رغبت های شغلی
دوره آشنایی با رغبت های شغلی
دوره کمینه سازی فشار روانی در کار
دوره کمینه سازی فشار روانی در کار
دوره مدیریت تصمیم گیری سازمانی
دوره مدیریت تصمیم گیری سازمانی
دوره  تکنیک های متقاعد سازی در فروش
دوره تکنیک های متقاعد سازی در فروش
دوره طراحی تبلیغات چریکی
دوره طراحی تبلیغات چریکی
دوره استراتژی های بازاریابی خدمات
دوره استراتژی های بازاریابی خدمات
دوره اصول و فنون مذاکره
دوره اصول و فنون مذاکره
دوره استراتژی های بازاریابی
دوره استراتژی های بازاریابی
دوره مدیریت استراتژیک
دوره مدیریت استراتژیک
کارگاه نقشه راه فن بیان
کارگاه نقشه راه فن بیان