سواد مالی و توانایی درست مدیریت پول
سواد مالی و توانایی درست مدیریت پول
پرزنت تجاری محصولات و خدمات
پرزنت تجاری محصولات و خدمات
طراحی استراتژی با مدل کارت امتیازی متوازی (BSC)
طراحی استراتژی با مدل کارت امتیازی متوازی (BSC)
مدیریت بازاریابی صنعتی
مدیریت بازاریابی صنعتی
منتخب
اساتید منتخب
ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع تجارت
ثبت سفارش واردات کالا در سامانه جامع تجارت
منتخب
اساتید منتخب
تهیه صورتهای مالی و یادداشت های همراه
تهیه صورتهای مالی و یادداشت های همراه
منتخب
اساتید منتخب
حسابداری صنعتی 2
حسابداری صنعتی 2
منتخب
اساتید منتخب
روشهای تامین مالی در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی
روشهای تامین مالی در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی
منتخب
اساتید منتخب
سیستم های حقوق و دستمزد منابع انسانی
سیستم های حقوق و دستمزد منابع انسانی
توسعه مهارتهای نرم ویژه مدیران تحول آفرین
توسعه مهارتهای نرم ویژه مدیران تحول آفرین
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت آموزش
مدیریت آموزش
منتخب
اساتید منتخب
آسیب شناسی سیستمهای مدیریت منابع انسانی
آسیب شناسی سیستمهای مدیریت منابع انسانی
مهارتهای رهبری
مهارتهای رهبری
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت فرهنگ سازمانی
مدیریت فرهنگ سازمانی
منتخب
اساتید منتخب
درس آموخته های مدیریتی از برندهای برتر دنیای کسب و کار
درس آموخته های مدیریتی از برندهای برتر دنیای کسب و کار
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت تکنولوژی
مدیریت تکنولوژی
منتخب
اساتید منتخب
مهارتهای پیشرفته انگلیسی برای مدیران
مهارتهای پیشرفته انگلیسی برای مدیران
اصطلاحات و لغات کاربردی انگلیسی در بازار سرمایه
اصطلاحات و لغات کاربردی انگلیسی در بازار سرمایه
مهارت مذاکره به زبان انگلیسی (پیشرفته)
مهارت مذاکره به زبان انگلیسی (پیشرفته)
مدیریت جامع بازرگانی به زبان انگلیسی
مدیریت جامع بازرگانی به زبان انگلیسی
مدیریت زنجیره تامین به زبان انگلیسی
مدیریت زنجیره تامین به زبان انگلیسی
خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی
خرید و سفارشات خارجی به زبان انگلیسی
کارگاه مقاله نویسی ISI
کارگاه مقاله نویسی ISI
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت فرآیند صادرات و واردات
مدیریت فرآیند صادرات و واردات
منتخب
اساتید منتخب
زبان انگلیسی حسابداری (مقدماتی)
زبان انگلیسی حسابداری (مقدماتی)
زبان انگلیسی حسابداری (متوسط)
زبان انگلیسی حسابداری (متوسط)
بازاریابی و تبلیغات به زبان انگلیسی
بازاریابی و تبلیغات به زبان انگلیسی
مدیریت مالی به زبان انگلیسی
مدیریت مالی به زبان انگلیسی
دوره تخصصی انقلاب صنعتی چهارم
دوره تخصصی انقلاب صنعتی چهارم
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت منابع انسانی در انقلاب صنعتی چهارم (HRM4.0)
مدیریت منابع انسانی در انقلاب صنعتی چهارم (HRM4.0)
منتخب
اساتید منتخب
زنجیره تامین انقلاب صنعتی چهارم (SUPPLY CHAIN 4.0)
زنجیره تامین انقلاب صنعتی چهارم (SUPPLY CHAIN 4.0)
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت بازاریابی در انقلاب صنعتی چهارم (MARKETING)
مدیریت بازاریابی در انقلاب صنعتی چهارم (MARKETING)
منتخب
اساتید منتخب
رهبری و مدیریت در انقلاب صنعتی چهارم (LEADERSHIP 4.0)
رهبری و مدیریت در انقلاب صنعتی چهارم (LEADERSHIP 4.0)
منتخب
اساتید منتخب
بازاریابی محتوایی
بازاریابی محتوایی
منتخب
اساتید منتخب
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی
حسابداری مالی ویژه مدیران غیر مالی
منتخب
اساتید منتخب
تربیت رییس حسابداری
تربیت رییس حسابداری
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت استراتژیک حرفه ای
مدیریت استراتژیک حرفه ای
منتخب
اساتید منتخب
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با P6
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با P6
منتخب
اساتید منتخب
قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی (اصطلاحات حقوقی و بازرگانی)
قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی (اصطلاحات حقوقی و بازرگانی)
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
مکالمه بازرگانی
مکالمه بازرگانی
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت کارخانه
مدیریت کارخانه
منتخب
اساتید منتخب
هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار POWER BI
هوشمندسازی کسب و کار با نرم افزار POWER BI
منتخب
اساتید منتخب
کاربرد اکسل در حسابداری و امور مالی
کاربرد اکسل در حسابداری و امور مالی
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت بهره وری
مدیریت بهره وری
منتخب
اساتید منتخب
آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK
آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه بر مبنای PMBOK
منتخب
اساتید منتخب
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه
مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه
منتخب
اساتید منتخب
پیاده سازی هوش تجاری و داشبورد های مدیریتی در اکسل
پیاده سازی هوش تجاری و داشبورد های مدیریتی در اکسل
منتخب
اساتید منتخب
استراتژی کسب و کار
استراتژی کسب و کار
منتخب
اساتید منتخب
اکسل کاربردی
اکسل کاربردی
منتخب
اساتید منتخب
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار MSP
منتخب
اساتید منتخب
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
منتخب
اساتید منتخب
مربی گری برای مدیران
مربی گری برای مدیران
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت و برنامه ریزی هلدینگ (از استراتژی تا ساختار )
مدیریت و برنامه ریزی هلدینگ (از استراتژی تا ساختار )
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت کار تیمی
مدیریت کار تیمی
منتخب
اساتید منتخب
ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان
ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان
مدیریت اسناد و بایگانی
مدیریت اسناد و بایگانی
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت اجرایی
مدیریت اجرایی
منتخب
اساتید منتخب
اصول سرپرستی
اصول سرپرستی
منتخب
اساتید منتخب
تفکر سیستمی (با رویکرد تفکر استراتژیک)
تفکر سیستمی (با رویکرد تفکر استراتژیک)
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی
سبد مهارتهای فردی
سبد مهارتهای فردی
منتخب
اساتید منتخب
مقدماتی پرورش کارشناس منابع انسانی
مقدماتی پرورش کارشناس منابع انسانی
منتخب
اساتید منتخب
مهارت های مدیریتی
مهارت های مدیریتی
منتخب
اساتید منتخب
سبد قابلیتهای روسای دفاتر مدیران
سبد قابلیتهای روسای دفاتر مدیران
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت امور کارکنان
مدیریت امور کارکنان
منتخب
اساتید منتخب
مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی
مهارتهای ارتباطی و رفتار سازمانی
حسابداری مالیاتی
حسابداری مالیاتی
منتخب
اساتید منتخب
کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد
کارگاه تهیه صورت جریان وجه نقد
منتخب
اساتید منتخب
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با رویکرد مدیریت مالی
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با رویکرد مدیریت مالی
منتخب
اساتید منتخب
حسابداری صنعتی 1
حسابداری صنعتی 1
منتخب
اساتید منتخب
حسابداری شرکت ها
حسابداری شرکت ها
منتخب
اساتید منتخب
بودجه بندی جامع
بودجه بندی جامع
منتخب
اساتید منتخب
ارزش گذاری استارت آپ ها
ارزش گذاری استارت آپ ها
منتخب
اساتید منتخب
حسابداری مدیریت
حسابداری مدیریت
منتخب
اساتید منتخب
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی
کارگاه تهیه اظهارنامه ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی
منتخب
اساتید منتخب
اصول حسابداری 2
اصول حسابداری 2
منتخب
اساتید منتخب
تربیت مدیر مالی
تربیت مدیر مالی
منتخب
اساتید منتخب
کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی
کارگاه تهیه اظهارنامه مالیاتی
منتخب
اساتید منتخب
حسابداری حقوق و دستمزد
حسابداری حقوق و دستمزد
منتخب
اساتید منتخب
مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی
منتخب
اساتید منتخب
آشنایی با نرم افزار های حسابداری
آشنایی با نرم افزار های حسابداری
منتخب
اساتید منتخب
حسابداری ارزش منابع انسانی
حسابداری ارزش منابع انسانی
منتخب
اساتید منتخب
اصول حسابداری 1
اصول حسابداری 1
منتخب
اساتید منتخب
امورگمرکی و ترخیص کالا
امورگمرکی و ترخیص کالا
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت صادرات
مدیریت صادرات
منتخب
اساتید منتخب
بازرگانی پیشرفته
بازرگانی پیشرفته
منتخب
اساتید منتخب
بازرگانی مقدماتی
بازرگانی مقدماتی
منتخب
اساتید منتخب
اصول و فنون مذاکرات تجاری
اصول و فنون مذاکرات تجاری
منتخب
اساتید منتخب
بهینه سازی موتورهای جستو جو (سئوسایت)
بهینه سازی موتورهای جستو جو (سئوسایت)
منتخب
اساتید منتخب
لینکدین در کسب و کار
لینکدین در کسب و کار
منتخب
اساتید منتخب
راه اندازی و توسعه کسب و کار در اینستاگرام
راه اندازی و توسعه کسب و کار در اینستاگرام
منتخب
اساتید منتخب
اصول رفتار حرفه ای در کسب و کار و تجارت بین الملل
اصول رفتار حرفه ای در کسب و کار و تجارت بین الملل
منتخب
اساتید منتخب
کلیه دروس ایمنی
کلیه دروس ایمنی
منتخب
اساتید منتخب
تربیت ارزیاب مدل تعالی کسب و کار
تربیت ارزیاب مدل تعالی کسب و کار
منتخب
اساتید منتخب
آشنایی با جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، کشور و اتحادیه اروپا EFQM
آشنایی با جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی، کشور و اتحادیه اروپا EFQM
منتخب
اساتید منتخب
آشنایی با  HSE در سطوح مختلف
آشنایی با HSE در سطوح مختلف
منتخب
اساتید منتخب
نظام مدیریت ایمنی و سلامت کارکنان ohsas 18000
نظام مدیریت ایمنی و سلامت کارکنان ohsas 18000
منتخب
اساتید منتخب
تربیت ممیز داخلی سیستم محیط زیست iso 14000
تربیت ممیز داخلی سیستم محیط زیست iso 14000
منتخب
اساتید منتخب
ساخت و مستند سازی سیستم محیط زیست iso 14000
ساخت و مستند سازی سیستم محیط زیست iso 14000
منتخب
اساتید منتخب
آشنایی با نظام مدیریت محیط زیست iso 14000
آشنایی با نظام مدیریت محیط زیست iso 14000
منتخب
اساتید منتخب
تربیت ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت iso 9000
تربیت ممیز داخلی سیستم مدیریت کیفیت iso 9000
منتخب
اساتید منتخب
ساخت و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت iso 9000
ساخت و مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت iso 9000
منتخب
اساتید منتخب
آشنایی با نظام مدیریت کیفیت iso 9000
آشنایی با نظام مدیریت کیفیت iso 9000
منتخب
اساتید منتخب
ارسال ایمیل انگلیسی
ارسال ایمیل انگلیسی
ارتباط تلفنی به زبان انگلیسی
ارتباط تلفنی به زبان انگلیسی
تربیت کانتردار به زبان انگلیسی ویژه نمایشگاه ها بین المللی
تربیت کانتردار به زبان انگلیسی ویژه نمایشگاه ها بین المللی
پرزنت محصولات و خدمات به زبان انگلیسی
پرزنت محصولات و خدمات به زبان انگلیسی
سخنرانی به زبان انگلیسی
سخنرانی به زبان انگلیسی
دوره نکات کاربردی در نحوه نگارش و صدور چک و سفته
دوره نکات کاربردی در نحوه نگارش و صدور چک و سفته
منتخب
اساتید منتخب
نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
منتخب
اساتید منتخب
دوره شیوه عملی تنظیم قرارداد های کار و استخدامی
دوره شیوه عملی تنظیم قرارداد های کار و استخدامی
منتخب
اساتید منتخب
کارگاه نکات کاربردی قانون کار و تامین اجتماعی و آیین دادرسی کار (نحوه دفاع در مراجع حل اختلاف)
کارگاه نکات کاربردی قانون کار و تامین اجتماعی و آیین دادرسی کار (نحوه دفاع در مراجع حل اختلاف)
منتخب
اساتید منتخب
دوره مباحث کاربردی راجع به انحلال و ورشکستگی شرکت و نحوه تصفیه آن
دوره مباحث کاربردی راجع به انحلال و ورشکستگی شرکت و نحوه تصفیه آن
منتخب
اساتید منتخب
دوره ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت و تیم سازی در راه اندازی کسب و کار
دوره ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت و تیم سازی در راه اندازی کسب و کار
منتخب
اساتید منتخب
حقوق شرکت های تجاری با تاکید بر شرکت های سهامی و مسئولیت محدود
حقوق شرکت های تجاری با تاکید بر شرکت های سهامی و مسئولیت محدود
منتخب
اساتید منتخب
حقوق ثبت شرکتها
حقوق ثبت شرکتها
منتخب
اساتید منتخب
دوره بررسی قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی آن
دوره بررسی قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی آن
منتخب
اساتید منتخب
دوره بررسی جنبه های عملی شرکت در مناقصات و حقوق و تکالیف پیمانکاران
دوره بررسی جنبه های عملی شرکت در مناقصات و حقوق و تکالیف پیمانکاران
منتخب
اساتید منتخب
دوره ابعاد حقوقی شرایط عمومی پیمان
دوره ابعاد حقوقی شرایط عمومی پیمان
منتخب
اساتید منتخب
دوره ابعاد فنی و حقوقی قراردادهای EPC
دوره ابعاد فنی و حقوقی قراردادهای EPC
منتخب
اساتید منتخب
اصول تنظیم قراردادهای خرید و فروش بین المللی
اصول تنظیم قراردادهای خرید و فروش بین المللی
منتخب
اساتید منتخب
دوره مبانی مدیریت ادعا در قراردادها
دوره مبانی مدیریت ادعا در قراردادها
منتخب
اساتید منتخب
اصول تنظیم قراردادهای داخلی
اصول تنظیم قراردادهای داخلی
منتخب
اساتید منتخب
اشتباه های رایج در تنظیم قراردادها
اشتباه های رایج در تنظیم قراردادها
منتخب
اساتید منتخب
کارگاه اصول قرارداد نویسی
کارگاه اصول قرارداد نویسی
منتخب
اساتید منتخب
اشتباهات حقوقی رایج مدیران
اشتباهات حقوقی رایج مدیران
منتخب
اساتید منتخب
کارگاه مبانی حقوق کسب و کار
کارگاه مبانی حقوق کسب و کار
منتخب
اساتید منتخب
دوره جامع حقوق کسب و کار
دوره جامع حقوق کسب و کار
منتخب
اساتید منتخب
توسعه مهارت های نوشتاری
توسعه مهارت های نوشتاری
منتخب
اساتید منتخب
اصول پذیرایی و تشریفات
اصول پذیرایی و تشریفات
منتخب
اساتید منتخب
مهارت فن بیان عمومی
مهارت فن بیان عمومی
منتخب
اساتید منتخب
مهارت سخنرانی عمومی
مهارت سخنرانی عمومی
منتخب
اساتید منتخب
مهارت های عمومی ارتباط موثر
مهارت های عمومی ارتباط موثر
منتخب
اساتید منتخب
مهارت های ارتباطی در محیط کار
مهارت های ارتباطی در محیط کار
منتخب
اساتید منتخب
اصول مذاکره تلفنی
اصول مذاکره تلفنی
منتخب
اساتید منتخب
اصول متقاعدسازی
اصول متقاعدسازی
منتخب
اساتید منتخب
اصول و فنون مذاکره برای مدیران
اصول و فنون مذاکره برای مدیران
منتخب
اساتید منتخب
مهارت های ارتباط با مشتری در نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری
مهارت های ارتباط با مشتری در نمایشگاه ها و رویدادهای تجاری
منتخب
اساتید منتخب
مهارت های ارتباط تلفنی با مشتری (کاربردی برای پرسنل فروش و پشتیبانی)
مهارت های ارتباط تلفنی با مشتری (کاربردی برای پرسنل فروش و پشتیبانی)
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان برمبنای استاندارد بین المللی ISO 10002
مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان برمبنای استاندارد بین المللی ISO 10002
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان برمبنای استاندارد ISO 10004
مدیریت پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان برمبنای استاندارد ISO 10004
منتخب
اساتید منتخب
مهارت های ارتباطی در فروش
مهارت های ارتباطی در فروش
منتخب
اساتید منتخب
مهارت های ارتباط با مشتری
مهارت های ارتباط با مشتری
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت ارتباط با مشتری (ویژه مدیران)
مدیریت ارتباط با مشتری (ویژه مدیران)
منتخب
اساتید منتخب
پرزنت تجاری برای استارت آپ ها
پرزنت تجاری برای استارت آپ ها
منتخب
اساتید منتخب
سخنرانی حرفه ای برای مدیران
سخنرانی حرفه ای برای مدیران
منتخب
اساتید منتخب
مهارت های ارتباطی برای مدیران
مهارت های ارتباطی برای مدیران
منتخب
اساتید منتخب
تکنیک های حل مسئله در جلسات کاری
تکنیک های حل مسئله در جلسات کاری
منتخب
اساتید منتخب
اصول هدف گذاری
اصول هدف گذاری
منتخب
اساتید منتخب
آشنایی با انواع فرهنگ سازمانی
آشنایی با انواع فرهنگ سازمانی
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت تعارض میان افراد در سازمان
مدیریت تعارض میان افراد در سازمان
منتخب
اساتید منتخب
سلامت سازمانی
سلامت سازمانی
منتخب
اساتید منتخب
اصول تفویض اختیار
اصول تفویض اختیار
منتخب
اساتید منتخب
مصاحبه با کارکنان
مصاحبه با کارکنان
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت تعارض کارکنان
مدیریت تعارض کارکنان
منتخب
اساتید منتخب
انگیزش کارکنان
انگیزش کارکنان
منتخب
اساتید منتخب
اصول مدیریت منابع انسانی
اصول مدیریت منابع انسانی
مدل‌های بین المللی‌سازی کسب و کارها
مدل‌های بین المللی‌سازی کسب و کارها
منتخب
اساتید منتخب
خلاقیت و ایده‌پردازی در کارآفرینی
خلاقیت و ایده‌پردازی در کارآفرینی
منتخب
اساتید منتخب
روش‌های تأمین مالی
روش‌های تأمین مالی
منتخب
اساتید منتخب
تدوین طرح امکان سنجی
تدوین طرح امکان سنجی
منتخب
اساتید منتخب
تدوین طرح کسب و کار
تدوین طرح کسب و کار
منتخب
اساتید منتخب
اصول تاثیرگذاری در تبلیغات
اصول تاثیرگذاری در تبلیغات
منتخب
اساتید منتخب
اصول تبلیغ نویسی
اصول تبلیغ نویسی
منتخب
اساتید منتخب
هنر متقاعدسازی در فروش و مذاکره
هنر متقاعدسازی در فروش و مذاکره
منتخب
اساتید منتخب
اصول و مبانی تحقیقات بازار
اصول و مبانی تحقیقات بازار
منتخب
اساتید منتخب
بازاریابی دیجیتال
بازاریابی دیجیتال
منتخب
اساتید منتخب
مذاکره و فروش تلفنی
مذاکره و فروش تلفنی
منتخب
اساتید منتخب
اصول تیپ شناسی در فروش
اصول تیپ شناسی در فروش
منتخب
اساتید منتخب
اصول فروش مشاوره ای
اصول فروش مشاوره ای
منتخب
اساتید منتخب
مذاکره در فروش
مذاکره در فروش
منتخب
اساتید منتخب
فروش و فروشندگی
فروش و فروشندگی
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت فروش
مدیریت فروش
منتخب
اساتید منتخب
بازاریابی بنگاهی یا بازاریابی شرکتی
بازاریابی بنگاهی یا بازاریابی شرکتی
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت بازاریابی خدمات
مدیریت بازاریابی خدمات
منتخب
اساتید منتخب
ارتباطات بازاریابی
ارتباطات بازاریابی
منتخب
اساتید منتخب
تحقیقات بازاریابی
تحقیقات بازاریابی
منتخب
اساتید منتخب
تدوین برنامه بازاریابی
تدوین برنامه بازاریابی
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی
منتخب
اساتید منتخب
مهارت های عمومی مدیریت
مهارت های عمومی مدیریت
منتخب
اساتید منتخب
هوش هیجانی برای مدیران
هوش هیجانی برای مدیران
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
منتخب
اساتید منتخب
رویکردهای نوین رهبری سازمانی
رویکردهای نوین رهبری سازمانی
منتخب
اساتید منتخب
ویژگی های یک سازمان موفق
ویژگی های یک سازمان موفق
منتخب
اساتید منتخب
چگونه سازمانی عالی بسازیم؟
چگونه سازمانی عالی بسازیم؟
منتخب
اساتید منتخب
تجزیه و تحلیل داده ها و اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
تجزیه و تحلیل داده ها و اجرای اثربخش اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه
منتخب
اساتید منتخب
تربیت ممیزان سیستم مدیریت یکپارچه
تربیت ممیزان سیستم مدیریت یکپارچه
منتخب
اساتید منتخب
سیستم مدیریت یکپارچه
سیستم مدیریت یکپارچه
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت بحران
مدیریت بحران
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت روابط عمومی
مدیریت روابط عمومی
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت جلسات
مدیریت جلسات
منتخب
اساتید منتخب
تجارب موفقیت های و شکست های شرکت ها
تجارب موفقیت های و شکست های شرکت ها
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت تحقیق و توسعه
مدیریت تحقیق و توسعه
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت تولید در کلاس جهانی
مدیریت تولید در کلاس جهانی
منتخب
اساتید منتخب
آینده پژوهی
آینده پژوهی
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت دانش
مدیریت دانش
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت زنجیره تامین
مدیریت زنجیره تامین
منتخب
اساتید منتخب
مدیریت برند
مدیریت برند
منتخب
اساتید منتخب
پیاده سازی استراتژی
پیاده سازی استراتژی
منتخب
اساتید منتخب
تدوین برنامه استراتژیک
تدوین برنامه استراتژیک
منتخب
اساتید منتخب
دوره ی حل مسئله به روش ابداعانه TRIZ
دوره ی حل مسئله به روش ابداعانه TRIZ
دوره حل مسئله با رویکرد شش کلاه تفکر
دوره حل مسئله با رویکرد شش کلاه تفکر
هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت فردی
هدف گذاری و برنامه ریزی موفقیت فردی
دوره افزایش عملکرد و راندمان فردی
دوره افزایش عملکرد و راندمان فردی
دوره اصول مدیریت زمان
دوره اصول مدیریت زمان
دوره صورت جلسه نویسی و اداره جلسات
دوره صورت جلسه نویسی و اداره جلسات
دوره ویرایش حرفه ای
دوره ویرایش حرفه ای
دوره اصول مقاله نویسی
دوره اصول مقاله نویسی
دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری
دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری
دوره اصول گزارش نویسی اداری
دوره اصول گزارش نویسی اداری
دوره اصول نامه نگاری اداری
دوره اصول نامه نگاری اداری
دوره مهارت های ارتباط تلفنی موثر
دوره مهارت های ارتباط تلفنی موثر
اتیکت (آداب حرفه ای معاشرت)
اتیکت (آداب حرفه ای معاشرت)
دوره آشنایی با رغبت های شغلی
دوره آشنایی با رغبت های شغلی
دوره کمینه سازی فشار روانی در کار
دوره کمینه سازی فشار روانی در کار
دوره مدیریت تصمیم گیری سازمانی
دوره مدیریت تصمیم گیری سازمانی
دوره  تکنیک های متقاعد سازی در فروش
دوره تکنیک های متقاعد سازی در فروش
دوره طراحی تبلیغات چریکی
دوره طراحی تبلیغات چریکی
دوره استراتژی های بازاریابی خدمات
دوره استراتژی های بازاریابی خدمات
دوره اصول و فنون مذاکره
دوره اصول و فنون مذاکره
دوره استراتژی های بازاریابی
دوره استراتژی های بازاریابی
دوره مدیریت استراتژیک
دوره مدیریت استراتژیک
کارگاه نقشه راه فن بیان
کارگاه نقشه راه فن بیان