مقطع رشته دانشگاه استان / شهر
کارشناسی آمار كاربردي دانشگاه اصفهان اصفهان
کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه شهید بهشتی تهران
دکتری مديريت بازرگاني دانشگاه شهید بهشتی تهران
کارشناسی آمار كاربردي
دانشگاه اصفهان - اصفهان
کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني
دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دکتری مديريت بازرگاني
دانشگاه شهید بهشتی - تهران
عنوان توضیحات زمان فعالیت
آسیب شناسی سازمانی و طراحی مجدد ساختار مشاور | شرکت نرم افزاری یاقوت رایانه سال 98-99
بررسی ساختار سازمانی و تطبیق شغل با شاغل مشاور | مهندسی عمرانی یاقوت سال 98-1400
دوین برنامه استراتژیک باشگاه مشتریان بیمه سرمد مشاور بیمه سرمد - مهندسی نرم افزار شقایق سال 93
شناسايي عوامل موثر برتجاري سازي پژوهش هاي علوم رفتاري مجری | دانشگاه پیام نور سال 92
بررسی چگونگی واگذاری 20 درصد از خدمات رفاهی دانشگاه‌ها به بخش خصوصی و راهکارهای عملیاتی سازی آن مدیر اجرایی طرح | وزارت علوم - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی سال 91-92
بررسی چگونگی واگذاری 20 درصد از خدمات رفاهی دانشگاه‌ها به بخش خصوصی و راهکارهای عملیاتی سازی آن مدیر اجرایی طرح | وزارت علوم - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی سال 91-92
تدوین استراتژی بازاریابی و مدیریت منابع انسانی حوزه IT مشاور | شرکت آریانوس - مهندس حجت مدیریان سال 91-93
تدوین برنامه استراتژیک باشگاه مشتریان بانک ملت مجری | مهندسی نرم افزار شقایق سال 91
تدوین برنامه استراتژیک پتروشیمی اروند مشاور | پتروشیمی اروند سال 91
تدوین استراتژی و اجرای سناریوی ادغام دو شرکت و بازطراحی ساختار و تدوین سیستم جامع ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران مشاور | شرکت های آتور و آرشیا - صنعت نسوز سال 91
تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی هولدینگ قند بنیاد مشاور | سرمایه گذاری پانیدپارس – بنیاد سال 90
راهنمایی و هدایت مهندسان فروش محصولات صنعتی به کارخانجات مشاور | فکور صنعت مغناطیس سال 81-86
کانون ارزیابی مدیران ارشد و میانیAssessment Center همکار | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران – مپنا سال 88
سنجش رضایت مشتریان CSM به صورت دوره ای سالیانه مشاور | گروه سایپا سال 83-89
راهنمایی و مشاوره بیش از ده ها پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا اهنما و مشاور | دانشگاه پیام نور و شهید بهشتی و علامه سال 83 تاکنون
جذب و مدیریت نمایندگیهای مراکز استان و شهرستانها ئیس هیئت مدیره | شرکت ارگ راد گهر سال 87-90
تدوین برنامه استراتژیک پتروشیمی جم مشاور | دلتا پردازش پویا سال 88-89
سنجش رضایت مشتریان داخلی سازمان مجری | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران – مپنا سال 89
تدوین برنامه استراتژیک فرهنگی جهاد دانشگاهی مشاور | جهاد دانشگاهی سال 84-89
تدوین بر نامه استراتژیک معادن کشور همکار | وزارت صنایع و معادن- (دانشگاه تربیت مدرس) سال 88
جذب و مدیریت نمایندگیهای مراکز استان و شهرستانها مشاور | شرکت رویا طرح داخلی سال 83 تاکنون
ساختاردهی و جذب و راه اندازی بخش بازاریابی و فروش مشاور | کاشی الماس کویر رفسنجان سال 83-85
بررسی جامع بازار و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی بررسی جامع بازار و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی سال 84-85
تدوین برنامه بازاریابی و استراتژی ورود به بازار خودروی مگان مشاور پارس خودرو | موسسه اطلاعات فردا سال 84
تدوین برنامه بازاریابی و استراتژی ورود به بازار خودروی ریو مشاور | سایپا- موسسه اطلاعات فردا سال 83
تدوین استراتژی coopetition شرکتهای سایپا و پارس خودرو همکار طرح | سایپا و نوپژوهان سال 86
تدوین استراتژی coopetition شرکتهای سایپا و پارس خودرو همکار طرح | سایپا و نوپژوهان سال 86
طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی ایز ایران مشاور | ایزایران- موسسه اطلاعات فردا سال 84
طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی گروه شویندگان و روغن خوراکی سازمان اتکا مشاور | سازمان اتکا سال 83-84
طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی شرکت سایپا مشاور | سایپا-اطلاعات فردا سال 83
نیازسنجی و طراحی سایت اطلاع رسانی صادرات ایران مشاور بازاریابی | وزارت بازرگانی-نیمه هادی عماد سال 82-83
ارزيابي اثر بخشي تبليغات رسانه ها مشاور | شبکه 2 سیما-موسسه اطلاعات فردا سال 82
بررسي بازار كره اطلس طلايی مشاور | موسسه اطلاعات فردا سال 82
مشاور تحقيقاتي در ارائه خدمات مديريت و طراحي سيستم مشاور | موسسه خدمات مديريت و حسابرسی پردازش سال 78-80
مشاور تحقيقات بازار مشاور | موسسه اطلاعات فردا سال 81-85
مدير بازاريابي مدير | شركت مهندسي زرنشان سال 80-81
بررسي رفتار مصرف كننده در بازار گوشي هاي تلفن همراه مجري | دانشگاه شهيد بهشتي سال 81
بررسي رفتار مشتريان بالقوه و بالفعل بازار تلويزيون همكار طرح | شركت اشاره سال 80
بررسي بازار مايكروويو در ايران شركت پارس الكتريك همكار طرح | موسسه اطلاعات فردا سال 82
تدوین برنامه استراتژیک و تاکتیکهای عملیاتی سازی آن و نظارت مجری | شرکت رویا طرح داخلی سال 84-88
تدوین برنامه استراتژیک محصولات کلرو سود و اسیدکلریدریک همکار | شرکت نیرو کلر سال 88
بررسی بازار قطعات خودرو(قفل خودرو) در بازار پس از فروش کشور و تدوین برنامه بازاریابی استراتژیک مجری | شرکت فراکلون-گروه عظام سال 87-88
طرح حمايت از ايجاد و تقويت مؤسسات خدمات بازاريابي مشاور | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی سال 87
نیاز سنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور مشاور | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی سال 88
تدوین استراتژی ورود به بازار افریقا مشاور | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی سال 88-89
تدوین منشور مشتری مداری و بازارمحوری بانک تجارت مجری | بانک تجارت سال 87
تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی تجهیزات پزشکی مجری | گروه تجهیزات پزشکی ورید سال 86-88
بررسی رفتار خریداران واحدهای تجاری و تدوین برنامه بازاریابی فروش واحدهای تجاری مجتمع تجاری ارگ تجریش مجری | شرکت صبا میهن سال 89
آسیب شناسی سازمانی و طراحی مجدد ساختار
مشاور | شرکت نرم افزاری یاقوت رایانه
سال 98-99
بررسی ساختار سازمانی و تطبیق شغل با شاغل
مشاور | مهندسی عمرانی یاقوت
سال 98-1400
دوین برنامه استراتژیک باشگاه مشتریان بیمه سرمد
مشاور بیمه سرمد - مهندسی نرم افزار شقایق
سال 93
شناسايي عوامل موثر برتجاري سازي پژوهش هاي علوم رفتاري
مجری | دانشگاه پیام نور
سال 92
بررسی چگونگی واگذاری 20 درصد از خدمات رفاهی دانشگاه‌ها به بخش خصوصی و راهکارهای عملیاتی سازی آن
مدیر اجرایی طرح | وزارت علوم - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سال 91-92
بررسی چگونگی واگذاری 20 درصد از خدمات رفاهی دانشگاه‌ها به بخش خصوصی و راهکارهای عملیاتی سازی آن
مدیر اجرایی طرح | وزارت علوم - پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
سال 91-92
تدوین استراتژی بازاریابی و مدیریت منابع انسانی حوزه IT
مشاور | شرکت آریانوس - مهندس حجت مدیریان
سال 91-93
تدوین برنامه استراتژیک باشگاه مشتریان بانک ملت
مجری | مهندسی نرم افزار شقایق
سال 91
تدوین برنامه استراتژیک پتروشیمی اروند
مشاور | پتروشیمی اروند
سال 91
تدوین استراتژی و اجرای سناریوی ادغام دو شرکت و بازطراحی ساختار و تدوین سیستم جامع ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران
مشاور | شرکت های آتور و آرشیا - صنعت نسوز
سال 91
تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی هولدینگ قند بنیاد
مشاور | سرمایه گذاری پانیدپارس – بنیاد
سال 90
راهنمایی و هدایت مهندسان فروش محصولات صنعتی به کارخانجات
مشاور | فکور صنعت مغناطیس
سال 81-86
کانون ارزیابی مدیران ارشد و میانیAssessment Center
همکار | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران – مپنا
سال 88
سنجش رضایت مشتریان CSM به صورت دوره ای سالیانه
مشاور | گروه سایپا
سال 83-89
راهنمایی و مشاوره بیش از ده ها پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا
اهنما و مشاور | دانشگاه پیام نور و شهید بهشتی و علامه
سال 83 تاکنون
جذب و مدیریت نمایندگیهای مراکز استان و شهرستانها
ئیس هیئت مدیره | شرکت ارگ راد گهر
سال 87-90
تدوین برنامه استراتژیک پتروشیمی جم
مشاور | دلتا پردازش پویا
سال 88-89
سنجش رضایت مشتریان داخلی سازمان
مجری | مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران – مپنا
سال 89
تدوین برنامه استراتژیک فرهنگی جهاد دانشگاهی
مشاور | جهاد دانشگاهی
سال 84-89
تدوین بر نامه استراتژیک معادن کشور
همکار | وزارت صنایع و معادن- (دانشگاه تربیت مدرس)
سال 88
جذب و مدیریت نمایندگیهای مراکز استان و شهرستانها
مشاور | شرکت رویا طرح داخلی
سال 83 تاکنون
ساختاردهی و جذب و راه اندازی بخش بازاریابی و فروش
مشاور | کاشی الماس کویر رفسنجان
سال 83-85
بررسی جامع بازار و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی
بررسی جامع بازار و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی
سال 84-85
تدوین برنامه بازاریابی و استراتژی ورود به بازار خودروی مگان
مشاور پارس خودرو | موسسه اطلاعات فردا
سال 84
تدوین برنامه بازاریابی و استراتژی ورود به بازار خودروی ریو
مشاور | سایپا- موسسه اطلاعات فردا
سال 83
تدوین استراتژی coopetition شرکتهای سایپا و پارس خودرو
همکار طرح | سایپا و نوپژوهان
سال 86
تدوین استراتژی coopetition شرکتهای سایپا و پارس خودرو
همکار طرح | سایپا و نوپژوهان
سال 86
طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی ایز ایران
مشاور | ایزایران- موسسه اطلاعات فردا
سال 84
طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی گروه شویندگان و روغن خوراکی سازمان اتکا
مشاور | سازمان اتکا
سال 83-84
طراحی و تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی شرکت سایپا
مشاور | سایپا-اطلاعات فردا
سال 83
نیازسنجی و طراحی سایت اطلاع رسانی صادرات ایران
مشاور بازاریابی | وزارت بازرگانی-نیمه هادی عماد
سال 82-83
ارزيابي اثر بخشي تبليغات رسانه ها
مشاور | شبکه 2 سیما-موسسه اطلاعات فردا
سال 82
بررسي بازار كره اطلس طلايی
مشاور | موسسه اطلاعات فردا
سال 82
مشاور تحقيقاتي در ارائه خدمات مديريت و طراحي سيستم
مشاور | موسسه خدمات مديريت و حسابرسی پردازش
سال 78-80
مشاور تحقيقات بازار
مشاور | موسسه اطلاعات فردا
سال 81-85
مدير بازاريابي
مدير | شركت مهندسي زرنشان
سال 80-81
بررسي رفتار مصرف كننده در بازار گوشي هاي تلفن همراه
مجري | دانشگاه شهيد بهشتي
سال 81
بررسي رفتار مشتريان بالقوه و بالفعل بازار تلويزيون
همكار طرح | شركت اشاره
سال 80
بررسي بازار مايكروويو در ايران شركت پارس الكتريك
همكار طرح | موسسه اطلاعات فردا
سال 82
تدوین برنامه استراتژیک و تاکتیکهای عملیاتی سازی آن و نظارت
مجری | شرکت رویا طرح داخلی
سال 84-88
تدوین برنامه استراتژیک محصولات کلرو سود و اسیدکلریدریک
همکار | شرکت نیرو کلر
سال 88
بررسی بازار قطعات خودرو(قفل خودرو) در بازار پس از فروش کشور و تدوین برنامه بازاریابی استراتژیک
مجری | شرکت فراکلون-گروه عظام
سال 87-88
طرح حمايت از ايجاد و تقويت مؤسسات خدمات بازاريابي
مشاور | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
سال 87
نیاز سنجی پژوهشی نظام بازرگانی کشور
مشاور | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
سال 88
تدوین استراتژی ورود به بازار افریقا
مشاور | موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
سال 88-89
تدوین منشور مشتری مداری و بازارمحوری بانک تجارت
مجری | بانک تجارت
سال 87
تدوین برنامه استراتژیک بازاریابی تجهیزات پزشکی
مجری | گروه تجهیزات پزشکی ورید
سال 86-88
بررسی رفتار خریداران واحدهای تجاری و تدوین برنامه بازاریابی فروش واحدهای تجاری مجتمع تجاری ارگ تجریش
مجری | شرکت صبا میهن
سال 89
عنوان توضیحات زمان فعالیت
مدیریت تعارض و تیم سازی در سازمانها نهاد ریاست جمهوری دانشگاه علامه سال 99
تدوین و اجرای استراتژی های بازاریابی مخصوص بیمه مرکز آموزشهای آزاد مدیریت دانشگاه پیام نور سال 98 و 99
مدیریت استرس در سازمانها ویژه مدیران - مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه سال 98
فنون مذاکره ویژه مدیران ستادی سیناکاشی سال 98
الگوهای رفتاری و مهارتهای ارتباط با همکاران و ارباب رجوع سیناکاشی سال 98
کاربرد مهارتهای بازاریابی در صنعت بیمه مرکز آموزشهای آزاد مدیریت دانشگاه پیام نور سال 98
فنون اداره جلسات سینا کاشی سال 98
فنون انگیزش کارکنان مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه سال 98
شیوه های نگارش اداری و مکاتبات سازمانی سینا کاشی سال 98
مدیریت استراتژیک و مدیریت عملکرد سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی سال 97
مهارتهای فروش و بازاریابی کلینیک تخصصی زیبایی آمون سال 97
مدیریت تضاد در سازمان (کاربرد مدیریت تعارض) مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه سال 97
مدیریت ارتباط با مشتریان CRM شرکت ملی نفت ایران سال 97
مدیریت جامع انگیزش کارکنان شرکت ملی نفت ایران سال 97
مهارتهای مدیریت تعارض ویژه مدیران و سرپرستان دانشگاه پیام نور سال 97
مهارتهای رفتار سازمانی مدیران و سرپرستان شرکت دارویی رهاورد تامین - شهرصنعتی کاوه سال 97
مهارتهای فروش بیمه بیمه دانا شعبه ساوه سال 97
شیوه های انجام تحقیقات بازاریابی مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه سال 96
فنون کاربردی مدیریت تعارض در سازمانها مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه سال 96
ایجاد و حفظ انگیزش در خود و دیگران مرکز آموزشهای مدیریت مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه سال 96
مهارتهای سرپرستی و مدیریت مرکز آموزشهای مدیریت-مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه سال 96 و 97
مهارتهای کارافرینی و کارآفرینی سازمانی کارکنان دانشگاه پیام نور سال 97
شیوه های تفکر در مدیریت:تفکر سیستمی و استراتژیک مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه سال 96
روش تحقیق در مدیریت منابع انسانی شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران سال 95
شیوه نگارش پایان نامه و روش تحقیق دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای پیام نور و آزاد ساوه، اراک و تهران یک روزه سالهای 91-95
شیوه انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال و پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای پیام نور و آزاد ساوه، اراک و تهران سالهای 91-95
تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیک کارکنان دانشگاه پیام نور استان مرکزی سال 95
مدیریت سیستمی و تفکر سیستمی در سازمان شرکت ملی نفت ایران سال 95
آشنایی با شیوه های تحلیل آماری با نرم افزار SPSS شرکت صادرات گاز ایران سال 95
سیستم های اطلاعاتی مدیریت در صنعت و سازمانها مرکز کارافرینی دانشگاه پیام نور سال 95
شیوه تدوین برنامه بازاریابی مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه-شهر صنعتی کاوه سال 91-92
مدیریت تعارض در سازمانها رکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه سال 94
شیوه های مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران سال 94
شیوه انجام تحقیق درحوزه ستادی و نرم افزارآماریSPSS شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران سال 94
سمینار مدیریت استراتژیک فرهنگ و تاثیر آن در شکل دهی تمدن مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی سال 98
آموزش شیوه نگارش مقالات ISI اعضای هیات علمی پیام نور - استان مرکزی سال 91
آموزش شیوه نگارش مقالات علمی پژوهشی اعضای هیات علمی پیام نور - استان مرکزی سال 91
کاربرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت در صنعت مرکز کارافرینی دانشگاه پیام نور- مخصوص شرکتهای شهرصنعتی ساوه -شهر صنعتی کاوه سال 95
تدوین برنامه استراتژیک با رویکردکارت امتیازی متوازن مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه سال 91
شیوه تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد سناریو و BSC مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه سال 94 و 95
سیستم پشتیبان تصمیم وسیستم اطلاعات مدیریت مرکز کارافرینی دانشگاه پیام نور مخصوص کارکنان سازمانهای دولتی و خصوصی سال 94
برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های تدوین پژوهشهای کاربردی در سازمان فنی و حرفه ای سازمانهای فنی و حرفه ای استان مرکزی سال 91
برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های جستجوی اینترنتی پیشرفته در تحقیقات در سازمان فنی و حرفه ای سازمانهای فنی و حرفه ای استان مرکزی سال 91
آموزش نحوه نگارش مقالات علمی پژوهشی به زبان انگلیسی ISI و روش تحقیق و مقالات علمی پژوهشی دانشگاه های فنی و حرفه ای استانهای تهران، البرز، سمنان، فارس، مرکزی، قم، یاسوج سال 91-92
بازاریابی دارویی و تجهیزات پزشکی برای فروشندگان دارو و تجهیزات -Med.Rep. & Pharma. Rep موسسه آموزشی راداندیشان و شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی آگاهان سال 90-91
شیوه نگارش پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ساوه سال 91-92
تحقیقات بازاریابی در سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی مرکز تحقیقات مخابرات، شرکتهای لبنیات، بانکهای ملت و تجارت و صادرات، شهرهای صنعتی کاوه و اصفهان و پتروشیمی سال 90-92
مهارتهای فروش و بازاریابی- مقدماتی و تخصصی شرکتها و سازمانهای مختلف شرکتهای لبنیات، بانکهای ملت و تجارت، شهرهای صنعتی ساوه و اصفهان و پتروشیمی سال 90-92
آموزش نرم افزار آماری SPSSمقدماتی و پیشرفته مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرانIRANDOC سال 90-92
سلسله دوره های آموزشی شیوه نگارش پایان نامه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرانIRANDOC سال 90-91
سلسله دوره های آموزشی نحوه نگارش مقالات ISI مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرانIRANDOC سال 90-91
دوره های آموزشی نحوه نگارش مقالات علمی پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران IRANDOC سال 90-91
شیوه های نگارش مقالات علمی تخصصی و علمی ترویجی کارشناسان تحقیقات کانون پرورش فکری وزارت آموزش و پرورش سال 91
روش تحقیق مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت - دانشگاه پیام نور تهران و ساوه سال 89-90
تحقیقات بازاریابی در محیط های رقابتی دانشگاه های تهران، ساوه و شرکتهای تجاری وتولیدی سال 89-91
دوره های آموزشی نرم افزار آماری SPSS دانشگاه پیام نور سال 89-91
سلسله دوره های آموزشی نرم افزار آماری SPSS موسسه آموزشی راداندیشان سال 89-90
سلسله دوره های آموزشی شیوه نگارش پایان نامه مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداری موسسه آموزشی راداندیشان سال 89-90
سمینارهای متعدد فروش و بازاریابی و مدیریت و استراتژی آموزشگاههای رسمی در تهران و اصفهان سال 80 تا کنون
سلسله دوره های دروس تخصصی رشته های مدیریت دانشگاههای پیام نور و دانشگاههای آزاد تهران سال 89-90
راهکارهای تعالی سازمان؛ چگونه یک شرکت عالی بسازیم؟ شهرداری تهران سال 89
رويكردهاي نوين نظارت براي خلق ارزش در شركت هاي هلدينگ شرکت سرمایه گذاری ساختمان سال 89
راهکارهای تعالی سازمان؛ چگونه یک شرکت عالی بسازیم؟ شرکت رویا طرح داخلی سال 88
راهکارهای تعالی سازمان؛ چگونه یک شرکت عالی بسازیم؟ شرکت رستاک سال 89
رويكردهاي نوين نظارت براي شركت هاي هلدينگ شرکت رستاک سال 89
برنامه ریزی استراتژیک شهرداری ها جهاد دانشگاهی - شهرداران استان تهران سال 88-89
برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی شهرداری منطقه دو سال 89
بازاريابي الكترونيكي و تجارت الكترونيك دانشكده علوم اداري شهيد بهشتي سال 79-80
كاربرد نرم افزار SASدر تجزيه و تحليل هاي آماري دانشكده علوم دانشگاه اصفهان سال 76
تدريس روشهاي آماري و نرم افزار SPSS دوره كارشناسي ارشد رشته GIS - دانشگاه شهيد بهشتي سال 80
تدريس نرم افزار آماري SPSS دوره دكتري و كارشناسي ارشد مدیریت شهيد بهشتي سال 79-80
تدريس نرم افزار آماري SPSS دانشگاه علوم اقتصادی و بانکداری سال 87-88
ارائه مجموعه کارگاههای آموزشی مدیریت و استراتژی جهاد کشاورزی – نوپژوهان سال 87
ارائه مجموعه کارگاههای آموزشی مدیریت و استراتژی جهاد کشاورزی – نوپژوهان سال 87-88
تدریس دروس دانشگاهی کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه شهید بهشتی سال 82-88
مدیریت تعارض و تیم سازی در سازمانها نهاد ریاست جمهوری
دانشگاه علامه
سال 99
تدوین و اجرای استراتژی های بازاریابی مخصوص بیمه
مرکز آموزشهای آزاد مدیریت دانشگاه پیام نور
سال 98 و 99
مدیریت استرس در سازمانها
ویژه مدیران - مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه
سال 98
فنون مذاکره ویژه مدیران ستادی
سیناکاشی
سال 98
الگوهای رفتاری و مهارتهای ارتباط با همکاران و ارباب رجوع
سیناکاشی
سال 98
کاربرد مهارتهای بازاریابی در صنعت بیمه
مرکز آموزشهای آزاد مدیریت دانشگاه پیام نور
سال 98
فنون اداره جلسات
سینا کاشی
سال 98
فنون انگیزش کارکنان
مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه
سال 98
شیوه های نگارش اداری و مکاتبات سازمانی
سینا کاشی
سال 98
مدیریت استراتژیک و مدیریت عملکرد
سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی
سال 97
مهارتهای فروش و بازاریابی
کلینیک تخصصی زیبایی آمون
سال 97
مدیریت تضاد در سازمان (کاربرد مدیریت تعارض)
مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه
سال 97
مدیریت ارتباط با مشتریان CRM
شرکت ملی نفت ایران
سال 97
مدیریت جامع انگیزش کارکنان
شرکت ملی نفت ایران
سال 97
مهارتهای مدیریت تعارض ویژه مدیران و سرپرستان
دانشگاه پیام نور
سال 97
مهارتهای رفتار سازمانی
مدیران و سرپرستان شرکت دارویی رهاورد تامین - شهرصنعتی کاوه
سال 97
مهارتهای فروش بیمه
بیمه دانا شعبه ساوه
سال 97
شیوه های انجام تحقیقات بازاریابی
مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه
سال 96
فنون کاربردی مدیریت تعارض در سازمانها
مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه
سال 96
ایجاد و حفظ انگیزش در خود و دیگران مرکز آموزشهای مدیریت
مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه
سال 96
مهارتهای سرپرستی و مدیریت
مرکز آموزشهای مدیریت-مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه
سال 96 و 97
مهارتهای کارافرینی و کارآفرینی سازمانی
کارکنان دانشگاه پیام نور
سال 97
شیوه های تفکر در مدیریت:تفکر سیستمی و استراتژیک
مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه
سال 96
روش تحقیق در مدیریت منابع انسانی
شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران
سال 95
شیوه نگارش پایان نامه و روش تحقیق
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای پیام نور و آزاد ساوه، اراک و تهران یک روزه
سالهای 91-95
شیوه انتخاب موضوع و نگارش پروپوزال و پایان نامه
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای پیام نور و آزاد ساوه، اراک و تهران
سالهای 91-95
تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیک
کارکنان دانشگاه پیام نور استان مرکزی
سال 95
مدیریت سیستمی و تفکر سیستمی در سازمان
شرکت ملی نفت ایران
سال 95
آشنایی با شیوه های تحلیل آماری با نرم افزار SPSS
شرکت صادرات گاز ایران
سال 95
سیستم های اطلاعاتی مدیریت در صنعت و سازمانها
مرکز کارافرینی دانشگاه پیام نور
سال 95
شیوه تدوین برنامه بازاریابی
مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه-شهر صنعتی کاوه
سال 91-92
مدیریت تعارض در سازمانها
رکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه
سال 94
شیوه های مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع
شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران
سال 94
شیوه انجام تحقیق درحوزه ستادی و نرم افزارآماریSPSS
شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران
سال 94
سمینار مدیریت استراتژیک فرهنگ و تاثیر آن در شکل دهی تمدن
مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی
سال 98
آموزش شیوه نگارش مقالات ISI
اعضای هیات علمی پیام نور - استان مرکزی
سال 91
آموزش شیوه نگارش مقالات علمی پژوهشی
اعضای هیات علمی پیام نور - استان مرکزی
سال 91
کاربرد سیستم های اطلاعاتی مدیریت در صنعت
مرکز کارافرینی دانشگاه پیام نور- مخصوص شرکتهای شهرصنعتی ساوه -شهر صنعتی کاوه
سال 95
تدوین برنامه استراتژیک با رویکردکارت امتیازی متوازن
مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه
سال 91
شیوه تدوین برنامه استراتژیک با رویکرد سناریو و BSC
مرکز آموزشهای مدیریت - مخصوص شرکتهای منطقه صنعتی و شهرکهای صنعتی ساوه - شهر صنعتی کاوه
سال 94 و 95
سیستم پشتیبان تصمیم وسیستم اطلاعات مدیریت مرکز کارافرینی دانشگاه پیام نور
مخصوص کارکنان سازمانهای دولتی و خصوصی
سال 94
برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های تدوین پژوهشهای کاربردی در سازمان فنی و حرفه ای
سازمانهای فنی و حرفه ای استان مرکزی
سال 91
برگزاری کارگاه آموزشی شیوه های جستجوی اینترنتی پیشرفته در تحقیقات در سازمان فنی و حرفه ای
سازمانهای فنی و حرفه ای استان مرکزی
سال 91
آموزش نحوه نگارش مقالات علمی پژوهشی به زبان انگلیسی ISI و روش تحقیق و مقالات علمی پژوهشی
دانشگاه های فنی و حرفه ای استانهای تهران، البرز، سمنان، فارس، مرکزی، قم، یاسوج
سال 91-92
بازاریابی دارویی و تجهیزات پزشکی برای فروشندگان دارو و تجهیزات -Med.Rep. & Pharma. Rep
موسسه آموزشی راداندیشان و شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی آگاهان
سال 90-91
شیوه نگارش پایان نامه
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ساوه
سال 91-92
تحقیقات بازاریابی در سازمانهای دولتی و شرکتهای خصوصی
مرکز تحقیقات مخابرات، شرکتهای لبنیات، بانکهای ملت و تجارت و صادرات، شهرهای صنعتی کاوه و اصفهان و پتروشیمی
سال 90-92
مهارتهای فروش و بازاریابی- مقدماتی و تخصصی شرکتها و سازمانهای مختلف
شرکتهای لبنیات، بانکهای ملت و تجارت، شهرهای صنعتی ساوه و اصفهان و پتروشیمی
سال 90-92
آموزش نرم افزار آماری SPSSمقدماتی و پیشرفته
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرانIRANDOC
سال 90-92
سلسله دوره های آموزشی شیوه نگارش پایان نامه
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرانIRANDOC
سال 90-91
سلسله دوره های آموزشی نحوه نگارش مقالات ISI
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایرانIRANDOC
سال 90-91
دوره های آموزشی نحوه نگارش مقالات علمی پژوهشی
مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران IRANDOC
سال 90-91
شیوه های نگارش مقالات علمی تخصصی و علمی ترویجی کارشناسان تحقیقات کانون پرورش فکری
وزارت آموزش و پرورش
سال 91
روش تحقیق
مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت - دانشگاه پیام نور تهران و ساوه
سال 89-90
تحقیقات بازاریابی در محیط های رقابتی
دانشگاه های تهران، ساوه و شرکتهای تجاری وتولیدی
سال 89-91
دوره های آموزشی نرم افزار آماری SPSS
دانشگاه پیام نور
سال 89-91
سلسله دوره های آموزشی نرم افزار آماری SPSS
موسسه آموزشی راداندیشان
سال 89-90
سلسله دوره های آموزشی شیوه نگارش پایان نامه
مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و حسابداری موسسه آموزشی راداندیشان
سال 89-90
سمینارهای متعدد فروش و بازاریابی و مدیریت و استراتژی
آموزشگاههای رسمی در تهران و اصفهان
سال 80 تا کنون
سلسله دوره های دروس تخصصی رشته های مدیریت
دانشگاههای پیام نور و دانشگاههای آزاد تهران
سال 89-90
راهکارهای تعالی سازمان؛ چگونه یک شرکت عالی بسازیم؟
شهرداری تهران
سال 89
رويكردهاي نوين نظارت براي خلق ارزش در شركت هاي هلدينگ
شرکت سرمایه گذاری ساختمان
سال 89
راهکارهای تعالی سازمان؛ چگونه یک شرکت عالی بسازیم؟
شرکت رویا طرح داخلی
سال 88
راهکارهای تعالی سازمان؛ چگونه یک شرکت عالی بسازیم؟
شرکت رستاک
سال 89
رويكردهاي نوين نظارت براي شركت هاي هلدينگ
شرکت رستاک
سال 89
برنامه ریزی استراتژیک شهرداری ها
جهاد دانشگاهی - شهرداران استان تهران
سال 88-89
برنامه ریزی استراتژیک فرهنگی
شهرداری منطقه دو
سال 89
بازاريابي الكترونيكي و تجارت الكترونيك
دانشكده علوم اداري شهيد بهشتي
سال 79-80
كاربرد نرم افزار SASدر تجزيه و تحليل هاي آماري
دانشكده علوم دانشگاه اصفهان
سال 76
تدريس روشهاي آماري و نرم افزار SPSS
دوره كارشناسي ارشد رشته GIS - دانشگاه شهيد بهشتي
سال 80
تدريس نرم افزار آماري SPSS
دوره دكتري و كارشناسي ارشد مدیریت شهيد بهشتي
سال 79-80
تدريس نرم افزار آماري SPSS
دانشگاه علوم اقتصادی و بانکداری
سال 87-88
ارائه مجموعه کارگاههای آموزشی مدیریت و استراتژی
جهاد کشاورزی – نوپژوهان
سال 87
ارائه مجموعه کارگاههای آموزشی مدیریت و استراتژی
جهاد کشاورزی – نوپژوهان
سال 87-88
تدریس دروس دانشگاهی کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت
دانشگاه شهید بهشتی
سال 82-88
# عنوان توضیحات تاریخ انتشار
1 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مکان‌یابی بهینه فروشگاه‌های خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ از منظر خبرگان صنعت خرده فروشی تحقیقات بازاریابی نوین سال 1400
2 مقایسه و تلفیق مولفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از منظر مشتریان و خبرگان صنعت خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‌محور) مطالعات رفتار مصرف کننده سال 1400
3 بررسی عوامل ارتقای مشارکت شهروندان همدانی در اجرای مصوبه های شورای شهر چشم انداز حسابداری و مدیریت سال 1400
4 بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد خلبانان مسافری با توجه به نقش تعدیلگر عوامل محیطی علمی پژوهشی مهندسی سال 95
5 ارزیابی نقش خود کارآیی و تعاملات اجتماعی در قصد و رفتار خرید سبز آموزش محیط زیست و توسعه پایدار علمی پژوهشی سال 98
6 موانع و راهکارهای کاربست(تجاری سازی) یافته های تحقیقات علوم انسانی فصلنامه مطالعات میان رشته ای سال 91
7 راهکارهای داوری مقالات علمی پژوهشی در ایران و کنترل استراتژیک نشریات علمی کشور ماهنامه کلیات کتاب ماه-ایران داک سال 91
8 داوری تعداد بسیاری از مقالات در مجلات علمی پژوهشی داخلی و سمینارها همایشهای ملی و بین المللی سال 88 تاکنون
9 تاثیر آمیزه ای از فناوریهای نوین ارتباطات سیار و چندرسانه ای بر توان ترجمه دانش آموزان علمی-پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی سال 91
10 تالیف کتاب: بخش بندی بازار انتشارات مبلغان سال 83
11 ترجمه کتاب: بیش از رقبایتان بفروشید انتشارات مبلغان سال 92
12 تالیف کتاب: حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خدمات بازاریابی شرکت چاپ و نشر بازرگانی سال 89
13 ترجمه کتاب: 60 داستان موفقیت آمیز برای رسیدن به جایگاه ویژه در بازاریابی شرکت چاپ و نشر بازرگانی 90
14 ترجمه کتاب: 25 عادت فروشندگان موفق انتشارات مبلغان سال 89
15 بررسي تاثير اعتماد به سازمانهاي دولتي بر سطح رضايتمندي شهروندان:مطالعه موردي دستگاه هاي اجرايي استان كرمانشاه فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی سال 88
16 شناسایی تاثیر متقابل فرهنگ و راهبرد در شرکتهای سرمایه گذاری صنعت ساختمان مطالعات مدیریت راهبردی سال 89
17 همخوانی میان راهبرد بازاریابی و محیط درونی و بیرونی سازمان چشم انداز مدیریت بازرگانی سال 88
18 اصلاح فرایندهای اداری و سطح رضایت مراجعین سازمانهای دولتی همایش بین المللی مدیریت فرآیندهای سازمانی سال 89
19 A Study of Positioning Walls & Floors Covering Products, Comparing Two Major Brands Based on Customers’ Perception Building and Environment(Impact Factor:1.85) 2011
20 Strategic Positioning Mapping of Indoors Products, Compared to Strong Brands World Academy of Science, Engineering and Technology 2021
21 A fuzzy clustering method with and without supervisor for customers' satisfaction measurement Global Journal of Science, Engineering and Technology 2013
22 Teaching English to Iranian Foreign National Police via Mobile Iranian Journal of Science and Technology 2013
23 Recognizing the Effective Factors on Selecting the Adsl Services Provided By the Telecommunication Company Advances in Environmental Biology 2014
24 Organizational Intelligence effect on entrepreneurship improvement (A case study research) Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 2013
25 Studying the Effective Factors on Failure of Sepehr Benefit Plan of Bank Saderat (Case Study: Bank Saderat in Isfahan Province) Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business 2014
26 Relationship between Carpet-Sellers Behavior with Customer Satisfaction (Case Study: Carpet Shops in Markazi Province, Iran) International Journal of Scientific Engineering and Technology Research 2014
27 Studying the Effective Factors on Employees' Premature Retirement in Bank Saderat in Isfahan Province Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business 2014
28 Relationship between Salespeople’s Interactive Behavior towards Customers and Customer Loyalty International Journal of Economy, Management and Social Sciences 2015
1. شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مکان‌یابی بهینه فروشگاه‌های خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ از منظر خبرگان صنعت خرده فروشی
توضیحات: تحقیقات بازاریابی نوین
تاریخ انتشار: سال 1400
2. مقایسه و تلفیق مولفه‌ها و شاخص‌های مکان‌یابی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از منظر مشتریان و خبرگان صنعت خرده‌فروشی با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‌محور)
توضیحات: مطالعات رفتار مصرف کننده
تاریخ انتشار: سال 1400
3. بررسی عوامل ارتقای مشارکت شهروندان همدانی در اجرای مصوبه های شورای شهر
توضیحات: چشم انداز حسابداری و مدیریت
تاریخ انتشار: سال 1400
4. بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر عملکرد خلبانان مسافری با توجه به نقش تعدیلگر عوامل محیطی
توضیحات: علمی پژوهشی مهندسی
تاریخ انتشار: سال 95
5. ارزیابی نقش خود کارآیی و تعاملات اجتماعی در قصد و رفتار خرید سبز آموزش محیط زیست و توسعه پایدار
توضیحات: علمی پژوهشی
تاریخ انتشار: سال 98
6. موانع و راهکارهای کاربست(تجاری سازی) یافته های تحقیقات علوم انسانی
توضیحات: فصلنامه مطالعات میان رشته ای
تاریخ انتشار: سال 91
7. راهکارهای داوری مقالات علمی پژوهشی در ایران و کنترل استراتژیک نشریات علمی کشور
توضیحات: ماهنامه کلیات کتاب ماه-ایران داک
تاریخ انتشار: سال 91
8. داوری تعداد بسیاری از مقالات در مجلات علمی پژوهشی داخلی و سمینارها
توضیحات: همایشهای ملی و بین المللی
تاریخ انتشار: سال 88 تاکنون
9. تاثیر آمیزه ای از فناوریهای نوین ارتباطات سیار و چندرسانه ای بر توان ترجمه دانش آموزان
توضیحات: علمی-پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی
تاریخ انتشار: سال 91
10. تالیف کتاب: بخش بندی بازار
توضیحات: انتشارات مبلغان
تاریخ انتشار: سال 83
11. ترجمه کتاب: بیش از رقبایتان بفروشید
توضیحات: انتشارات مبلغان
تاریخ انتشار: سال 92
12. تالیف کتاب: حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خدمات بازاریابی
توضیحات: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تاریخ انتشار: سال 89
13. ترجمه کتاب: 60 داستان موفقیت آمیز برای رسیدن به جایگاه ویژه در بازاریابی
توضیحات: شرکت چاپ و نشر بازرگانی
تاریخ انتشار: 90
14. ترجمه کتاب: 25 عادت فروشندگان موفق
توضیحات: انتشارات مبلغان
تاریخ انتشار: سال 89
15. بررسي تاثير اعتماد به سازمانهاي دولتي بر سطح رضايتمندي شهروندان:مطالعه موردي دستگاه هاي اجرايي استان كرمانشاه
توضیحات: فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات فرهنگی
تاریخ انتشار: سال 88
16. شناسایی تاثیر متقابل فرهنگ و راهبرد در شرکتهای سرمایه گذاری صنعت ساختمان
توضیحات: مطالعات مدیریت راهبردی
تاریخ انتشار: سال 89
17. همخوانی میان راهبرد بازاریابی و محیط درونی و بیرونی سازمان
توضیحات: چشم انداز مدیریت بازرگانی
تاریخ انتشار: سال 88
18. اصلاح فرایندهای اداری و سطح رضایت مراجعین سازمانهای دولتی
توضیحات: همایش بین المللی مدیریت فرآیندهای سازمانی
تاریخ انتشار: سال 89
19. A Study of Positioning Walls & Floors Covering Products, Comparing Two Major Brands Based on Customers’ Perception
توضیحات: Building and Environment(Impact Factor:1.85)
تاریخ انتشار: 2011
20. Strategic Positioning Mapping of Indoors Products, Compared to Strong Brands
توضیحات: World Academy of Science, Engineering and Technology
تاریخ انتشار: 2021
21. A fuzzy clustering method with and without supervisor for customers' satisfaction measurement
توضیحات: Global Journal of Science, Engineering and Technology
تاریخ انتشار: 2013
22. Teaching English to Iranian Foreign National Police via Mobile
توضیحات: Iranian Journal of Science and Technology
تاریخ انتشار: 2013
23. Recognizing the Effective Factors on Selecting the Adsl Services Provided By the Telecommunication Company
توضیحات: Advances in Environmental Biology
تاریخ انتشار: 2014
24. Organizational Intelligence effect on entrepreneurship improvement (A case study research)
توضیحات: Technical Journal of Engineering and Applied Sciences
تاریخ انتشار: 2013
25. Studying the Effective Factors on Failure of Sepehr Benefit Plan of Bank Saderat (Case Study: Bank Saderat in Isfahan Province)
توضیحات: Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business
تاریخ انتشار: 2014
26. Relationship between Carpet-Sellers Behavior with Customer Satisfaction (Case Study: Carpet Shops in Markazi Province, Iran)
توضیحات: International Journal of Scientific Engineering and Technology Research
تاریخ انتشار: 2014
27. Studying the Effective Factors on Employees' Premature Retirement in Bank Saderat in Isfahan Province
توضیحات: Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business
تاریخ انتشار: 2014
28. Relationship between Salespeople’s Interactive Behavior towards Customers and Customer Loyalty
توضیحات: International Journal of Economy, Management and Social Sciences
تاریخ انتشار: 2015
جدید
مدیریت تعارض
تعداد دروس: 23
دوره مدیریت زمان
دوره مدیریت زمان
دوره مدیریت گروه ها
دوره مدیریت گروه ها
دوره مدیریت تعارض
دوره مدیریت تعارض
دوره کمینه سازی فشار روانی در کار
دوره کمینه سازی فشار روانی در کار
دوره مدیریت تصمیم گیری سازمانی
دوره مدیریت تصمیم گیری سازمانی
دوره فروشندگی حرفه ای
دوره فروشندگی حرفه ای
دوره استراتژی های بازاریابی خدمات
دوره استراتژی های بازاریابی خدمات
دوره استراتژی های بازاریابی
دوره استراتژی های بازاریابی
دوره مدیریت استراتژیک
دوره مدیریت استراتژیک
دوره مدیریت تغییر
دوره مدیریت تغییر