مقطع رشته دانشگاه استان / شهر
کارشناسی مهندسی صنایع دانشگاه شمال مازندران
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران تهران
کارشناسی مهندسی صنایع
دانشگاه شمال - مازندران
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
دانشگاه تهران - تهران
عنوان توضیحات زمان فعالیت
همکاری با سایر شرکت ها در زمینه آموزش اکسل و داشبورد های مدیریتی دیوان محاسبات کشور / وزارت علوم / شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی / صدا و سیما / پتروشیمی آریا ساسول / گروه مپنا / بانک ملت / بانک سپه / بانک تجارت / بانک سامان / بیمه سامان / بیمه رازی / بیمه ملت / بیمه دی / گروه صنعتی گلرنگ / سازمان آب و برق خوزستان / شرکت توزیع دارو پخش / فوالد یزد / سازمان تنظیمات مقررات و ارتباطات رادیویی / شرکت آب و فاضالب استان گلستان / شرکت بازرسی مهندسی ایران و ... سال 92 تاکنون
همکاری با سایر شرکت ها در زمینه آموزش اکسل و داشبورد های مدیریتی
دیوان محاسبات کشور / وزارت علوم / شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی / صدا و سیما / پتروشیمی آریا ساسول / گروه مپنا / بانک ملت / بانک سپه / بانک تجارت / بانک سامان / بیمه سامان / بیمه رازی / بیمه ملت / بیمه دی / گروه صنعتی گلرنگ / سازمان آب و برق خوزستان / شرکت توزیع دارو پخش / فوالد یزد / سازمان تنظیمات مقررات و ارتباطات رادیویی / شرکت آب و فاضالب استان گلستان / شرکت بازرسی مهندسی ایران و ...
سال 92 تاکنون
# عنوان توضیحات تاریخ انتشار
1 QFD در صنعت و خدمات (از تئوری تا عمل) انتشارات دانشگاه تهران سال 99
2 گسترش عملکرد کیفیت (QFD) با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی فازی فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران سال 95
3 کاربرد تکنیک بسط خواسته های کیفی با رویکرد فازی QFD-Fuzzy در راستای ارتقای رضایت مشتری کنفرانس بین المللی مدلسازی غیرخطی و بهینه‌سازی سال 91
1. QFD در صنعت و خدمات (از تئوری تا عمل)
توضیحات: انتشارات دانشگاه تهران
تاریخ انتشار: سال 99
2. گسترش عملکرد کیفیت (QFD) با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی فازی
توضیحات: فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
تاریخ انتشار: سال 95
3. کاربرد تکنیک بسط خواسته های کیفی با رویکرد فازی QFD-Fuzzy در راستای ارتقای رضایت مشتری
توضیحات: کنفرانس بین المللی مدلسازی غیرخطی و بهینه‌سازی
تاریخ انتشار: سال 91
بدون برچسب
اکسل مقدماتی
تعداد دروس: 8
دوره طراحی داشبورد مدیریت
دوره طراحی داشبورد مدیریت
دوره آموزش power point پیشرفته
دوره آموزش power point پیشرفته
دوره آموزش power point مقدماتی
دوره آموزش power point مقدماتی
دوره آموزش word پیشرفته
دوره آموزش word پیشرفته
دوره آموزش word مقدماتی
دوره آموزش word مقدماتی
دوره آموزش اکسل پیشرفته
دوره آموزش اکسل پیشرفته