آموزش شغلی

جستجو مشاغل :

مرتب‌سازی بر اساس :

جدید
مدیر مالی
کد ایسکو : 1214
تعداد شایستگی: 17
جدید
مدیر خرید
کد ایسکو : 1324
تعداد شایستگی: 19
جدید
مدیر محصول
کد ایسکو : 1111
تعداد شایستگی: 17
جدید
مدیر عامل
کد ایسکو : 1120
تعداد شایستگی: 20
جدید
مدیر تولید
کد ایسکو : 1321
تعداد شایستگی: 19
جدید
کارشناس آموزش
کد ایسکو : 2351
تعداد شایستگی: 14
جدید
مدیر امور اداری
کد ایسکو : 1212
تعداد شایستگی: 15
جدید
مدیر زنجیره تامین
کد ایسکو : 1324
تعداد شایستگی: 16
جدید
کارشناس منابع انسانی
کد ایسکو : 2423
تعداد شایستگی: 16
جدید
مدیر روابط عمومی
کد ایسکو : 1222
تعداد شایستگی: 16
جدید
کارشناس روابط عمومی
کد ایسکو : 2432
تعداد شایستگی: 14
جدید
مدیر بازاریابی
کد ایسکو : 1221
تعداد شایستگی: 17
جدید
بازاریاب تلفنی
کد ایسکو : 5244
تعداد شایستگی: 17
جدید
تحلیلگر بازار
کد ایسکو : 2431
تعداد شایستگی: 14
جدید
کارشناس فروش
کد ایسکو : 5224
تعداد شایستگی: 17
جدید
کارمند خدماتی
کد ایسکو : 5151
تعداد شایستگی: 12
جدید
مسئول بایگانی
کد ایسکو : 4415
تعداد شایستگی: 13
جدید
مسئول دفتر
کد ایسکو : 4110
تعداد شایستگی: 13
جدید
نماینده فروش بیمه
کد ایسکو : 3321
تعداد شایستگی: 15
جدید
مدیر برنامه
کد ایسکو : 2421
تعداد شایستگی: 13
جدید
مدیر تبلیغات
کد ایسکو : 1222
تعداد شایستگی: 15
جدید
مهندس صنایع
کد ایسکو : 5414
تعداد شایستگی: 13
جدید
حراست
کد ایسکو : 5414
تعداد شایستگی: 13
جدید
کارشناس لجستیک
کد ایسکو : 4444
تعداد شایستگی: 13
جدید
مدیر پذیرش
کد ایسکو : 8888
تعداد شایستگی: 13
جدید
دفتر دار
کد ایسکو : 0000
تعداد شایستگی: 13
جدید
برنامه نویس
کد ایسکو : 6666
تعداد شایستگی: 13
جدید
مدیر آموزش و توسعه بازار
کد ایسکو : 7777
تعداد شایستگی: 15
جدید
مدیر اجرایی
کد ایسکو : 3333
تعداد شایستگی: 17
جدید
کارمند اداری
کد ایسکو : 8888
تعداد شایستگی: 13
جدید
مدیر کنترل کیفیت سیستم
کد ایسکو : 2141
تعداد شایستگی: 13
جدید
کارشناس تحلیل بازار
کد ایسکو : 9999
تعداد شایستگی: 13
جدید
مهندس فروش
کد ایسکو : 5555
تعداد شایستگی: 17
جدید
کمک حسابدار
کد ایسکو : 7788
تعداد شایستگی: 14
جدید
کارشناس شبکه های اجتماعی
کد ایسکو : 4411
تعداد شایستگی: 14
جدید
متصدی
کد ایسکو : 0011
تعداد شایستگی: 13
جدید
مهندس کامپیوتر
کد ایسکو : 4455
تعداد شایستگی: 13
جدید
صندوقدار
کد ایسکو : 9988
تعداد شایستگی: 15
ویژه
فروشنده
کد ایسکو : 5223
تعداد شایستگی: 16
جدید
حسابدار
کد ایسکو : 2411
تعداد شایستگی: 16