مقطع رشته دانشگاه استان / شهر
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران تهران
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران تهران
دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران تهران
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران - تهران
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران - تهران
دکتری زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تهران - تهران
عنوان توضیحات زمان فعالیت
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ساوه درحال همکاری
پژوهشگر ویراستارهیات همراه ریاست جمهوری سال 76-78
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی تهران سال 79-81
عضو گروه ادبیات فارسی مرکز تحقیقات صدا و سیما تهران سال 80-81
نویسنده روزنامه تهران سال 84-91
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ساوه
درحال همکاری
پژوهشگر ویراستارهیات همراه ریاست جمهوری
سال 76-78
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی تهران
سال 79-81
عضو گروه ادبیات فارسی مرکز تحقیقات صدا و سیما تهران
سال 80-81
نویسنده روزنامه تهران
سال 84-91
عنوان توضیحات زمان فعالیت
مدرس دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد ساوه، اراک و تهران سال 81 تا کنون
مدرس دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ساوه ، علوم تحقیقات تهران و اسلامشهر سال 82 تا کنون
آموزش دروس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه ملی ازبکستان سال 84-85
فارسی عمومی دانشگاه تهران سال 93 تا کنون
گزارش نویسی اداری وزارت بهداشت – 60 ساعت سال 94
نگارش و ویرایش وزارت بهداشت – 24 ساعت سال 94
توسعه مهارت های نوشتاری معاونت فناوری ریاست جمهوری - 3 دوره 32 ساعته سال 92-94
آیین نگارش و مکاتبات اداری جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف – 10 دوره 16 ساعته سال 99
اصول گزارش نویسی خبری جشنواره نشریات دانشجویی سال 91
آیین نگارش و مکاتبات اداری پژوهشکده بیمه سال 90
اصول مقاله نویسی به فارسی دانشگاه الزهرا سال 91
روش تحقیق پیشرفته دانشگاه پیام نور تهران سال 93
نامه نگاری ، گزارش نویسی و صورتجلسه نویسی پژوهشگاه صنعت نفت سال 93 تا کنون
آیین نگارش و مکاتبات اداری پارس جنوبی عسلویه سال 85
صورتجلسه نویسی و چگونگی اداره جلسات شرکت خطوط لوله ی نفت ایران سال 87
آیین نگارش و مکاتبات اداری شرکت خطوط لوله ی نفت ایران سال 87
آیین نگارش و گزارش نویسی دانشگاه علامه طبابایی سال 90-93
اصول بایگانی اداری بانک کارآفرین سال 92
فن ترجمه با فارسی اصول روزنامه تهران امروز سال 90
سطوح سازمانی در مکاتبات اداری برای بیش از 20 سازمان و اداره دولتی سال 86 تاکنون
ویراستاری پیشرفته جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف سال 93
آیین نگارش فارسی شبکه آموزش صدا و سیما سال 86-87
اصول گزارش نویسی حقوقی و بازرگانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال 90
مدرس دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشگاه پیام نور واحد ساوه، اراک و تهران
سال 81 تا کنون
مدرس دروس تخصصی کارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد ساوه ، علوم تحقیقات تهران و اسلامشهر
سال 82 تا کنون
آموزش دروس زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
دانشگاه ملی ازبکستان
سال 84-85
فارسی عمومی
دانشگاه تهران
سال 93 تا کنون
گزارش نویسی اداری
وزارت بهداشت – 60 ساعت
سال 94
نگارش و ویرایش
وزارت بهداشت – 24 ساعت
سال 94
توسعه مهارت های نوشتاری
معاونت فناوری ریاست جمهوری - 3 دوره 32 ساعته
سال 92-94
آیین نگارش و مکاتبات اداری
جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف – 10 دوره 16 ساعته
سال 99
اصول گزارش نویسی خبری
جشنواره نشریات دانشجویی
سال 91
آیین نگارش و مکاتبات اداری
پژوهشکده بیمه
سال 90
اصول مقاله نویسی به فارسی
دانشگاه الزهرا
سال 91
روش تحقیق پیشرفته
دانشگاه پیام نور تهران
سال 93
نامه نگاری ، گزارش نویسی و صورتجلسه نویسی
پژوهشگاه صنعت نفت
سال 93 تا کنون
آیین نگارش و مکاتبات اداری
پارس جنوبی عسلویه
سال 85
صورتجلسه نویسی و چگونگی اداره جلسات
شرکت خطوط لوله ی نفت ایران
سال 87
آیین نگارش و مکاتبات اداری
شرکت خطوط لوله ی نفت ایران
سال 87
آیین نگارش و گزارش نویسی
دانشگاه علامه طبابایی
سال 90-93
اصول بایگانی اداری
بانک کارآفرین
سال 92
فن ترجمه با فارسی اصول
روزنامه تهران امروز
سال 90
سطوح سازمانی در مکاتبات اداری
برای بیش از 20 سازمان و اداره دولتی
سال 86 تاکنون
ویراستاری پیشرفته
جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف
سال 93
آیین نگارش فارسی
شبکه آموزش صدا و سیما
سال 86-87
اصول گزارش نویسی حقوقی و بازرگانی
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سال 90
# عنوان توضیحات تاریخ انتشار
1 توسعه مهارت نوشتاری نشر میزان سال 94
2 گارش و ویرایش (کتاب آموزشی و کاربردی ویرایش) نشر گلستان سال 87
3 فارسی عمومی (جهت تدریس در دانشگاه ها) نشر معلم سال 85
4 نماد گرایی در ادبیات داستانی نشر گلستان سال 92
5 حج و کعبه در ادب فارسی نشر میزان سال 88
1. توسعه مهارت نوشتاری
توضیحات: نشر میزان
تاریخ انتشار: سال 94
2. گارش و ویرایش (کتاب آموزشی و کاربردی ویرایش)
توضیحات: نشر گلستان
تاریخ انتشار: سال 87
3. فارسی عمومی (جهت تدریس در دانشگاه ها)
توضیحات: نشر معلم
تاریخ انتشار: سال 85
4. نماد گرایی در ادبیات داستانی
توضیحات: نشر گلستان
تاریخ انتشار: سال 92
5. حج و کعبه در ادب فارسی
توضیحات: نشر میزان
تاریخ انتشار: سال 88
جدید
اصول گردش مکاتبات اداری
تعداد دروس: 3
جدید
آیین نگارش و مکاتبات اداری
تعداد دروس: 5
دوره صورت جلسه نویسی و اداره جلسات
دوره صورت جلسه نویسی و اداره جلسات
دوره ویرایش حرفه ای
دوره ویرایش حرفه ای
دوره اصول مقاله نویسی
دوره اصول مقاله نویسی
دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری
دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری
دوره اصول گزارش نویسی اداری
دوره اصول گزارش نویسی اداری
دوره اصول نامه نگاری اداری
دوره اصول نامه نگاری اداری