دوره‌های آموزشی

بر اساس شایستگی :

جستجو دوره‌ها :

مرتب‌سازی بر اساس :

جدید
آموزش زبان انگلیسی-پایه
آموزش زبان انگلیسی-پایه
تعداد دروس : 24
جدید
آموزش زبان انگلیسی-مقدماتی
آموزش زبان انگلیسی-مقدماتی
تعداد دروس : 8
جدید
آموزش زبان انگلیسی-متوسطه
آموزش زبان انگلیسی-متوسطه
تعداد دروس : 16
جدید
آموزش زبان انگلیسی-پیشرفته
آموزش زبان انگلیسی-پیشرفته
تعداد دروس : 4
جدید
اصول گردش مکاتبات اداری
اصول گردش مکاتبات اداری
تعداد دروس : 3
جدید
نکات فروش در صنعت بیمه
به روز
مکالمه انگلیسی - مقدماتی
مکالمه انگلیسی - مقدماتی
تعداد دروس : 30
به روز
مکالمه انگلیسی - متوسطه
مکالمه انگلیسی - متوسطه
تعداد دروس : 30
به روز
مکالمه انگلیسی - پیشرفته
مکالمه انگلیسی - پیشرفته
تعداد دروس : 30
به روز
اشتباهات رایج در سخنرانی 1
اشتباهات رایج در سخنرانی 1
تعداد دروس : 22
جدید
آیین نگارش و مکاتبات اداری
آیین نگارش و مکاتبات اداری
تعداد دروس : 5
جدید
ارتباط موثر بین فردی
ارتباط موثر بین فردی
تعداد دروس : 14
ویژه
مهارت های مطالعه و یادگیری
مهارت های مطالعه و یادگیری
تعداد دروس : 5