دوره‌های آموزشی

بر اساس شایستگی :

جستجو دوره‌ها :

مرتب‌سازی بر اساس :

جدید
آموزش زبان انگلیسی-پایه
آموزش زبان انگلیسی-پایه
تعداد دروس : 24
جدید
آموزش زبان انگلیسی-مقدماتی
آموزش زبان انگلیسی-مقدماتی
تعداد دروس : 8
جدید
آموزش زبان انگلیسی-متوسطه
آموزش زبان انگلیسی-متوسطه
تعداد دروس : 16
جدید
آموزش زبان انگلیسی-پیشرفته
آموزش زبان انگلیسی-پیشرفته
تعداد دروس : 4
به روز
مکالمه انگلیسی - مقدماتی
مکالمه انگلیسی - مقدماتی
تعداد دروس : 30
به روز
مکالمه انگلیسی - متوسطه
مکالمه انگلیسی - متوسطه
تعداد دروس : 30
به روز
مکالمه انگلیسی - پیشرفته
مکالمه انگلیسی - پیشرفته
تعداد دروس : 30