ما انسان ها زمان قابل توجهی از زندگی و زمان بیداری خودمان را در محیط کار و تعاملات محیط کاری می گذرانیم. ما هر روز با همکاران و مشتریان خودمان ارتباط برقرار می کنیم.

اگر این برقراری ارتباط در محیط کار حرفه ای و موثر باشد، قطعاً تاثیر بسزایی بر کارایی و عملکرد ما و همکارانمان می گذارد و باعث می شود علاوه بر خروجی کار بهتر، زندگی بهتر و آرام تری داشته باشیم.

در این دوره آموزشی قرار است با اصول ارتباطات موثر و حرفه ای در محیط کار آشنا شوید تا با کمک این اصول، بتوانید جایگاه کاری بهتری داشته باشید.

ارتباط موثر بین فردی
عنوان سطح امتیاز منابع مدت زمان قیمت
ارتباط موثر در محیط کار پایه امتیازی ثبت نشده است - 14 دقیقه 8,400 تومان ورود و دریافت درس
برداشت اولیه پایه امتیازی ثبت نشده است - 14 دقیقه 8,400 تومان ورود و دریافت درس
قانون 12 پایه امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 3,600 تومان ورود و دریافت درس
انتقاد پایه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 2,400 تومان ورود و دریافت درس
انتقاد سازنده پایه امتیازی ثبت نشده است - 7 دقیقه 4,200 تومان ورود و دریافت درس
بیان انتقاد پایه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 2,400 تومان ورود و دریافت درس
ارتباطات کلامی پایه امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 3,000 تومان ورود و دریافت درس
زبان بدن پایه امتیازی ثبت نشده است - 18 دقیقه 10,800 تومان ورود و دریافت درس
هنر ابراز وجود پایه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 1,800 تومان ورود و دریافت درس
نحوه ی بیان اعصبانیت پایه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 1,800 تومان ورود و دریافت درس
بیان مخالفت پایه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 1,800 تومان ورود و دریافت درس
اصول متقاعدسازی پایه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 2,400 تومان ورود و دریافت درس
ارتباط حرفه ای در محیط کار پایه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 2,400 تومان ورود و دریافت درس
مفهوم امپاتی پایه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 1,200 تومان ورود و دریافت درس
1. ارتباط موثر در محیط کار
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 14 دقیقه
قیمت : 8,400 تومان
ورود و دریافت درس
2. برداشت اولیه
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 14 دقیقه
قیمت : 8,400 تومان
ورود و دریافت درس
3. قانون 12
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 3,600 تومان
ورود و دریافت درس
4. انتقاد
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 2,400 تومان
ورود و دریافت درس
5. انتقاد سازنده
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 7 دقیقه
قیمت : 4,200 تومان
ورود و دریافت درس
6. بیان انتقاد
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 2,400 تومان
ورود و دریافت درس
7. ارتباطات کلامی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 3,000 تومان
ورود و دریافت درس
8. زبان بدن
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 18 دقیقه
قیمت : 10,800 تومان
ورود و دریافت درس
9. هنر ابراز وجود
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 1,800 تومان
ورود و دریافت درس
10. نحوه ی بیان اعصبانیت
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 1,800 تومان
ورود و دریافت درس
11. بیان مخالفت
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 1,800 تومان
ورود و دریافت درس
12. اصول متقاعدسازی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 2,400 تومان
ورود و دریافت درس
13. ارتباط حرفه ای در محیط کار
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 2,400 تومان
ورود و دریافت درس
14. مفهوم امپاتی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 333330490000011
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 1,200 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...