توانایی اداره و کنترل پدیده تعارض در سازمانها از مهم ترین مهارتهای مدیریت است. تعارض یک حقیقت اجتناب ناپذیر در زندگی سازمانی است. برنز معتقد است که تعارض بالقوه بر روابط میان انسانها در سازمان حاکم است. این نیروی بالقوه، نیرویی است برای سلامتی، رشد و پیشرفت سازمان و یا مانعی بزرگ در مقابل رشد و پیشرفت.

مدیریت تعارض
عنوان سطح امتیاز یادگیری بیشتر مدت زمان قیمت
تعریف تعارض - - - - رایگان مشاهده
عوامل فردی ایجاد کننده تعارض پایه امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 6,600 تومان ورود و دریافت درس
عوامل سازمانی ایجاد کننده تعارض پایه امتیازی ثبت نشده است - 12 دقیقه 13,200 تومان ورود و دریافت درس
تعارض برحسب طرف های تعارض پایه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 4,400 تومان ورود و دریافت درس
مدیریت تعارض پایه امتیازی ثبت نشده است - 19 دقیقه 20,900 تومان ورود و دریافت درس
انواع سبک های مدیریت تعارض پایه امتیازی ثبت نشده است - 12 دقیقه 13,200 تومان ورود و دریافت درس
سبک های مدیریت تعارض پایه امتیازی ثبت نشده است - 16 دقیقه 17,600 تومان ورود و دریافت درس
شناخت سبک ها با تمثیل حیوانات پایه امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 5,500 تومان ورود و دریافت درس
سطوح تعارض مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,600 تومان ورود و دریافت درس
واکنش به تعارض مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 6,000 تومان ورود و دریافت درس
جنبه های مثبت و منفی تعارض مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 7,200 تومان ورود و دریافت درس
تعارض های مخرب و سازنده مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 13 دقیقه 15,600 تومان ورود و دریافت درس
استراتژی های ایجاد تعارض سازنده مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 6,000 تومان ورود و دریافت درس
تکنیک های کاهش تعارض مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 7 دقیقه 8,400 تومان ورود و دریافت درس
الگوی تشریک مساعی مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 13 دقیقه 15,600 تومان ورود و دریافت درس
روش های غیر موثر در حل تعارض مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 4,800 تومان ورود و دریافت درس
تکنیک های کاهش و رفع تعارض مقدماتی امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,400 تومان ورود و دریافت درس
مراحل فرآیند تعارض متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 6,500 تومان ورود و دریافت درس
کارکرد های تعارض سازنده متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,900 تومان ورود و دریافت درس
فنون ایجاد تعارض متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 5 دقیقه 6,500 تومان ورود و دریافت درس
وضعیت های ساختاری تعارض آفرین متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 6 دقیقه 7,800 تومان ورود و دریافت درس
موقعیت های مختلف در سازمان متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,900 تومان ورود و دریافت درس
انتخاب سبک های مدیریت تعارض متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 7 دقیقه 9,100 تومان ورود و دریافت درس
1. تعریف تعارض
قیمت : رایگان
مشاهده
2. عوامل فردی ایجاد کننده تعارض
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 6,600 تومان
ورود و دریافت درس
3. عوامل سازمانی ایجاد کننده تعارض
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 12 دقیقه
قیمت : 13,200 تومان
ورود و دریافت درس
4. تعارض برحسب طرف های تعارض
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,400 تومان
ورود و دریافت درس
5. مدیریت تعارض
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 19 دقیقه
قیمت : 20,900 تومان
ورود و دریافت درس
6. انواع سبک های مدیریت تعارض
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 12 دقیقه
قیمت : 13,200 تومان
ورود و دریافت درس
7. سبک های مدیریت تعارض
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 16 دقیقه
قیمت : 17,600 تومان
ورود و دریافت درس
8. شناخت سبک ها با تمثیل حیوانات
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 5,500 تومان
ورود و دریافت درس
9. سطوح تعارض
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,600 تومان
ورود و دریافت درس
10. واکنش به تعارض
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 6,000 تومان
ورود و دریافت درس
11. جنبه های مثبت و منفی تعارض
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 7,200 تومان
ورود و دریافت درس
12. تعارض های مخرب و سازنده
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 13 دقیقه
قیمت : 15,600 تومان
ورود و دریافت درس
13. استراتژی های ایجاد تعارض سازنده
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 6,000 تومان
ورود و دریافت درس
14. تکنیک های کاهش تعارض
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 7 دقیقه
قیمت : 8,400 تومان
ورود و دریافت درس
15. الگوی تشریک مساعی
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 13 دقیقه
قیمت : 15,600 تومان
ورود و دریافت درس
16. روش های غیر موثر در حل تعارض
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,800 تومان
ورود و دریافت درس
17. تکنیک های کاهش و رفع تعارض
سطح : مقدماتی
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,400 تومان
ورود و دریافت درس
18. مراحل فرآیند تعارض
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 6,500 تومان
ورود و دریافت درس
19. کارکرد های تعارض سازنده
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,900 تومان
ورود و دریافت درس
20. فنون ایجاد تعارض
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 5 دقیقه
قیمت : 6,500 تومان
ورود و دریافت درس
21. وضعیت های ساختاری تعارض آفرین
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 6 دقیقه
قیمت : 7,800 تومان
ورود و دریافت درس
22. موقعیت های مختلف در سازمان
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,900 تومان
ورود و دریافت درس
23. انتخاب سبک های مدیریت تعارض
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
مدت زمان : 7 دقیقه
قیمت : 9,100 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...