پروفایل‌های شغلی

جستجو مشاغل :

مرتب‌سازی بر اساس :

جدید
مدیر مالی
کد ایسکو : 1214
تعداد شایستگی: 20
جدید
مدیر خرید
کد ایسکو : 1324
تعداد شایستگی: 20
جدید
مدیر محصول
کد ایسکو : 1111
تعداد شایستگی: 18
جدید
مدیر عامل
کد ایسکو : 1120
تعداد شایستگی: 20
جدید
مدیر تولید
کد ایسکو : 1321
تعداد شایستگی: 18
جدید
مدیر زنجیره تامین
کد ایسکو : 1324
تعداد شایستگی: 12
جدید
کارشناس منابع انسانی
کد ایسکو : 2423
تعداد شایستگی: 13
جدید
مدیر روابط عمومی
کد ایسکو : 1222
تعداد شایستگی: 17
جدید
کارشناس روابط عمومی
کد ایسکو : 2432
تعداد شایستگی: 11
جدید
مدیر بازاریابی
کد ایسکو : 1221
تعداد شایستگی: 22
جدید
مدیر برنامه
کد ایسکو : 2421
تعداد شایستگی: 7
جدید
مدیر تبلیغات
کد ایسکو : 1222
تعداد شایستگی: 13
جدید
مدیر پذیرش
کد ایسکو : 8888
تعداد شایستگی: 11
جدید
مدیر آموزش و توسعه بازار
کد ایسکو : 7777
تعداد شایستگی: 8
جدید
مدیر اجرایی
کد ایسکو : 3333
تعداد شایستگی: 18
جدید
مدیر کنترل کیفیت سیستم
کد ایسکو : 2141
تعداد شایستگی: 4
جدید
کارشناس تحلیل بازار
کد ایسکو : 9999
تعداد شایستگی: 5
جدید
مهندس فروش
کد ایسکو : 5555
تعداد شایستگی: 11
جدید
صندوقدار
کد ایسکو : 9988
تعداد شایستگی: 8
ویژه
فروشنده
کد ایسکو : 5223
تعداد شایستگی: 3