آموزش شغلی

جستجو مشاغل :

مرتب‌سازی بر اساس :

جدید
کارشناس آموزش
کد ایسکو : 2351
تعداد شایستگی: 14
جدید
مدیر امور اداری
کد ایسکو : 1212
تعداد شایستگی: 15
جدید
کارمند خدماتی
کد ایسکو : 5151
تعداد شایستگی: 12
جدید
مسئول بایگانی
کد ایسکو : 4415
تعداد شایستگی: 13
جدید
مسئول دفتر
کد ایسکو : 4110
تعداد شایستگی: 13
جدید
حراست
کد ایسکو : 5414
تعداد شایستگی: 13
جدید
کارشناس لجستیک
کد ایسکو : 4444
تعداد شایستگی: 13
جدید
دفتر دار
کد ایسکو : 0000
تعداد شایستگی: 13
جدید
کارمند اداری
کد ایسکو : 8888
تعداد شایستگی: 13
جدید
متصدی
کد ایسکو : 0011
تعداد شایستگی: 13