کارمند خدماتی

کارمندان و نیرو های خدماتی که در دسته های آبدارچی ، نظافت چی و پیش خدمت تقسیم می شوند عموما در شرکت ها و سازمان های اداری مشغول به کار هستند. برخی از کار های کارمندان خدماتی عبارتند از:
نحوه صحبت و رفتار با مدیران و سایر پرسنل پیشخدمت
حرکات غیرکلامی (زبان بدن) نیروهای خدماتی در حضور مدیران، پرسنل و یا مهمانان
 مهارت معرفی شرکت یا سازمان و مدیر خود به دیگران و در خارج از سازمان
 طرز حرفه ای خطاب کردن افراد و همچنین عنوان های سازمانی

کارمند خدماتی
لیست شایستگی‌های این شغل

شایستگی برای این شغل ثبت نشده است ...