توضیحات دوره

آموزش زبان انگلیسی-پایه
عنوان سطح امتیاز منابع مدت زمان قیمت
درس نمونه - - - - رایگان مشاهده
سلام و احوالپرسی و معرفی پایه امتیازی ثبت نشده است - 31 دقیقه 24,800 تومان ورود و دریافت درس
تاریخ، روز، ماه و سال پایه امتیازی ثبت نشده است - 20 دقیقه 16,000 تومان ورود و دریافت درس
اعداد و کاربردهای آن پایه امتیازی ثبت نشده است - 23 دقیقه 18,400 تومان ورود و دریافت درس
ضمایر فاعلی و مفعولی پایه امتیازی ثبت نشده است - 27 دقیقه 21,600 تومان ورود و دریافت درس
زمان‌ پایه امتیازی ثبت نشده است - 11 دقیقه 8,800 تومان ورود و دریافت درس
ساختارهای پرکاربرد در انگلیسی پایه امتیازی ثبت نشده است - 25 دقیقه 20,000 تومان ورود و دریافت درس
مالکیت پایه امتیازی ثبت نشده است - 21 دقیقه 16,800 تومان ورود و دریافت درس
داستانگویی-داستان شماره2 پایه امتیازی ثبت نشده است - 10 دقیقه 8,000 تومان ورود و دریافت درس
مکالمه-مکالمه شماره1 پایه امتیازی ثبت نشده است - 13 دقیقه 10,400 تومان ورود و دریافت درس
رنگ و لباس پایه
از مجموع 2 امتیاز
- 11 دقیقه 8,800 تومان ورود و دریافت درس
اسم‌ها پایه امتیازی ثبت نشده است - 15 دقیقه 12,000 تومان ورود و دریافت درس
داستانگویی-داستان شماره3 پایه امتیازی ثبت نشده است - 9 دقیقه 7,200 تومان ورود و دریافت درس
زمان حال ساده پایه امتیازی ثبت نشده است - 22 دقیقه 17,600 تومان ورود و دریافت درس
زمان گذشته ساده پایه امتیازی ثبت نشده است - 17 دقیقه 13,600 تومان ورود و دریافت درس
زمان حال و گذشته استمراری پایه امتیازی ثبت نشده است - 11 دقیقه 8,800 تومان ورود و دریافت درس
داستانگویی-داستان شماره4 پایه امتیازی ثبت نشده است - 10 دقیقه 8,000 تومان ورود و دریافت درس
افعال Modal پایه امتیازی ثبت نشده است - 12 دقیقه 9,600 تومان ورود و دریافت درس
داستانگویی-داستان شماره5 پایه امتیازی ثبت نشده است - 11 دقیقه 8,800 تومان ورود و دریافت درس
مکالمه-مکالمه شماره2 پایه امتیازی ثبت نشده است - 13 دقیقه 10,400 تومان ورود و دریافت درس
داستانگویی-داستان شماره6 پایه امتیازی ثبت نشده است - 12 دقیقه 9,600 تومان ورود و دریافت درس
مکالمه-مکالمه شماره3 پایه امتیازی ثبت نشده است - 7 دقیقه 5,600 تومان ورود و دریافت درس
داستانگویی-داستان شماره7 پایه امتیازی ثبت نشده است - 13 دقیقه 10,400 تومان ورود و دریافت درس
مکالمه-مکالمه شماره4 پایه امتیازی ثبت نشده است - 16 دقیقه 12,800 تومان ورود و دریافت درس
1. درس نمونه
قیمت : رایگان
مشاهده
2. سلام و احوالپرسی و معرفی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 31 دقیقه
قیمت : 24,800 تومان
ورود و دریافت درس
3. تاریخ، روز، ماه و سال
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 20 دقیقه
قیمت : 16,000 تومان
ورود و دریافت درس
4. اعداد و کاربردهای آن
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 23 دقیقه
قیمت : 18,400 تومان
ورود و دریافت درس
5. ضمایر فاعلی و مفعولی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 27 دقیقه
قیمت : 21,600 تومان
ورود و دریافت درس
6. زمان‌
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 11 دقیقه
قیمت : 8,800 تومان
ورود و دریافت درس
7. ساختارهای پرکاربرد در انگلیسی
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 25 دقیقه
قیمت : 20,000 تومان
ورود و دریافت درس
8. مالکیت
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 21 دقیقه
قیمت : 16,800 تومان
ورود و دریافت درس
9. داستانگویی-داستان شماره2
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 10 دقیقه
قیمت : 8,000 تومان
ورود و دریافت درس
10. مکالمه-مکالمه شماره1
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 13 دقیقه
قیمت : 10,400 تومان
ورود و دریافت درس
11. رنگ و لباس
سطح : پایه
امتیاز : (از مجموع 2 امتیاز )
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 11 دقیقه
قیمت : 8,800 تومان
ورود و دریافت درس
12. اسم‌ها
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 15 دقیقه
قیمت : 12,000 تومان
ورود و دریافت درس
13. داستانگویی-داستان شماره3
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 9 دقیقه
قیمت : 7,200 تومان
ورود و دریافت درس
14. زمان حال ساده
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 22 دقیقه
قیمت : 17,600 تومان
ورود و دریافت درس
15. زمان گذشته ساده
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 17 دقیقه
قیمت : 13,600 تومان
ورود و دریافت درس
16. زمان حال و گذشته استمراری
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 11 دقیقه
قیمت : 8,800 تومان
ورود و دریافت درس
17. داستانگویی-داستان شماره4
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 10 دقیقه
قیمت : 8,000 تومان
ورود و دریافت درس
18. افعال Modal
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 12 دقیقه
قیمت : 9,600 تومان
ورود و دریافت درس
19. داستانگویی-داستان شماره5
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 11 دقیقه
قیمت : 8,800 تومان
ورود و دریافت درس
20. مکالمه-مکالمه شماره2
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 13 دقیقه
قیمت : 10,400 تومان
ورود و دریافت درس
21. داستانگویی-داستان شماره6
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 12 دقیقه
قیمت : 9,600 تومان
ورود و دریافت درس
22. مکالمه-مکالمه شماره3
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 7 دقیقه
قیمت : 5,600 تومان
ورود و دریافت درس
23. داستانگویی-داستان شماره7
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 13 دقیقه
قیمت : 10,400 تومان
ورود و دریافت درس
24. مکالمه-مکالمه شماره4
سطح : پایه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد :
منابع : -
مدت زمان : 16 دقیقه
قیمت : 12,800 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...