هر یک از ما در زندگی مجبور هستیم چند سخنرانی رسمی ارائه دهیم و برخی از آن ها می توانند برای جایگاه فردی و شغلی ما تعیین کننده باشند، از این رو برخورداری از مهارت سخنرانی یک ضرورت است. در این راستا آشنایی با اشتباه های رایج در سخنرانی می توانند تاثیر به سزایی در ارائه هر چه بهتر سخنرانی ما داشته باشد و این تاثیر تا جایی است که عدم آگاهی از این اشتباه ها می تواند کل یک سخنرانی را زیر سوال ببرد.

 

اهدف رفتاری آموزش:

مهارت آموز پس از گذراندن ا دوره می بایست:

  • اشتباه های رایج در سخنرانی را بشناسند
  • تاثیر هر یک از این اشتباه ها بر سخنرانی را بیان کند
  • راهکارهای جلوگیری از هر یک از این اشتباه ها را نام ببرد

 

اشتباهات رایج در سخنرانی 1
عنوان سطح امتیاز منابع مدت زمان قیمت
معرفی دوره اشتباه‌های رایج در سخنرانی متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,000 تومان ورود و دریافت درس
عدم آماده کردن مطالب به صورت دقیق متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,000 تومان ورود و دریافت درس
استفاده از مقدمه های طولانی متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,000 تومان ورود و دریافت درس
استفاده بیش از حد از کلمات خارجی متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,000 تومان ورود و دریافت درس
استفاده از کلمات فنی متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,000 تومان ورود و دریافت درس
عدم تناسب مطالب با زمان متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,000 تومان ورود و دریافت درس
عدم ارجاع دهی صحیح متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,000 تومان ورود و دریافت درس
حفظ کردن کلمه به کلمه متن متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 4,000 تومان ورود و دریافت درس
عدم نتیجه گیری مناسب متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,000 تومان ورود و دریافت درس
خودزنی کردن متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,000 تومان ورود و دریافت درس
عدم آگاهی از مشخصات مخاطب متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,000 تومان ورود و دریافت درس
عدم توجه به ارزش های مخاطب متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 4,000 تومان ورود و دریافت درس
نگاه از بالا به مخاطب متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,000 تومان ورود و دریافت درس
اعلام کمبود زمان متوسطه امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,000 تومان ورود و دریافت درس
عدم تناسب سرعت کلام با نوع مطالب پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 4 دقیقه 4,400 تومان ورود و دریافت درس
بیان مسائل پشت صحنه پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,200 تومان ورود و دریافت درس
غرور سخنران پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,300 تومان ورود و دریافت درس
عدم توجه به پوشش و آراستگی پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,300 تومان ورود و دریافت درس
تبدیل سخنرانی به گفت‌وگوی دونفره پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 2 دقیقه 2,200 تومان ورود و دریافت درس
بزرگ نمایی مشکلات پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,300 تومان ورود و دریافت درس
مکث به دلیل مشکل پیش آمده پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,300 تومان ورود و دریافت درس
دخالت در کار برگزارکننده پیشرفته امتیازی ثبت نشده است - 3 دقیقه 3,300 تومان ورود و دریافت درس
1. معرفی دوره اشتباه‌های رایج در سخنرانی
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,000 تومان
ورود و دریافت درس
2. عدم آماده کردن مطالب به صورت دقیق
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,000 تومان
ورود و دریافت درس
3. استفاده از مقدمه های طولانی
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,000 تومان
ورود و دریافت درس
4. استفاده بیش از حد از کلمات خارجی
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,000 تومان
ورود و دریافت درس
5. استفاده از کلمات فنی
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,000 تومان
ورود و دریافت درس
6. عدم تناسب مطالب با زمان
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,000 تومان
ورود و دریافت درس
7. عدم ارجاع دهی صحیح
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,000 تومان
ورود و دریافت درس
8. حفظ کردن کلمه به کلمه متن
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,000 تومان
ورود و دریافت درس
9. عدم نتیجه گیری مناسب
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,000 تومان
ورود و دریافت درس
10. خودزنی کردن
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,000 تومان
ورود و دریافت درس
11. عدم آگاهی از مشخصات مخاطب
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,000 تومان
ورود و دریافت درس
12. عدم توجه به ارزش های مخاطب
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,000 تومان
ورود و دریافت درس
13. نگاه از بالا به مخاطب
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,000 تومان
ورود و دریافت درس
14. اعلام کمبود زمان
سطح : متوسطه
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,000 تومان
ورود و دریافت درس
15. عدم تناسب سرعت کلام با نوع مطالب
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 4 دقیقه
قیمت : 4,400 تومان
ورود و دریافت درس
16. بیان مسائل پشت صحنه
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,200 تومان
ورود و دریافت درس
17. غرور سخنران
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,300 تومان
ورود و دریافت درس
18. عدم توجه به پوشش و آراستگی
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,300 تومان
ورود و دریافت درس
19. تبدیل سخنرانی به گفت‌وگوی دونفره
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 2 دقیقه
قیمت : 2,200 تومان
ورود و دریافت درس
20. بزرگ نمایی مشکلات
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,300 تومان
ورود و دریافت درس
21. مکث به دلیل مشکل پیش آمده
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,300 تومان
ورود و دریافت درس
22. دخالت در کار برگزارکننده
سطح : پیشرفته
امتیاز : امتیازی ثبت نشده است
کد استاندارد : 235140490010021
منابع : -
مدت زمان : 3 دقیقه
قیمت : 3,300 تومان
ورود و دریافت درس

در این ویدئوی اموزشی نحوه کار با سامانه اموزشی اوج و نحوه خرید از سایت به صورت کامل برای شما همراهان گرامی، شرح داده شده است.
در صورت بروز هرگونه مشکل و یا طرح سوالات و نظرات خود از طریق صفحه «پل ارتباطی» با ما در ارتباط باشید.

گواهینامه‌ای برای این دوره ثبت نشده است ...